Ekumenický2. Mojžišova29

2. Mojžišova

Exodus

Vysviacka kňazov1 Keď budeš vy­sviacať kňazov, aby mi moh­li slúžiť, urob toto: Vez­mi mladého býčka, dva bez­chyb­né barany, 2 nek­vasené chleby, nek­vasené boch­níky za­miesené s olejom a nek­vasené, olejom na­treté po­súchy. Pri­prav ich z jemnej pšeničnej múky. 3 Vlož ich do koša a v ňom ich prines; pri­veď aj býčka a dva barany. 4 Po­tom pri­veď Árona a jeho synov ku vchodu do stanu stretávania a umy ich vodou. 5 Vez­mi rúcha a Árona ob­leč do spod­ného rúcha a do plášťa; na to daj efód a ná­pr­s­ník. Po­tom ho opáš efódovým pásom. 6 Na hlavu mu daj tur­ban a naň pri­pev­ni po­svät­nú čel­nú oz­dobu. 7 Vez­mi olej na po­mazanie, vy­lej mu ho na hlavu a po­maž ho. 8 Pri­veď aj jeho synov a ob­leč im spod­né rúcha. 9 Árona a jeho synov opáš pásom a na hlavu im daj čiap­ky. Tak sa im kňazs­tvo stane trvalým ustanovením. Tým uvedieš Árona a jeho synov do úradu. Obetné dary10 Po­tom pri­veď býčka pred stan stretávania a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. 11 Býčka zabi pred Hos­podinom, pri vchode do stanu stretávania. 12 Vez­mi trochu krvi z býčka a pal­com ňou po­tri ol­tár­ne rohy. Všet­ku os­tat­nú krv vy­lej k základu ol­tára. 13 Po­tom vez­mi všetok tuk, ktorý obaľuje vnútor­nos­ti, lalok z pečene, obe ob­ličky aj s tukom, čo je na nich, a na ol­tári to spáľ. 14 Mäso z býčka, jeho kožu a výkal spáľ na ohni za táborom. To je obeta za hriech. 15 Po­tom vez­mi jed­ného barana a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. 16 Barana za­bi, vez­mi trochu z jeho krvi a do­okola po­krop ol­tár. 17 Barana roz­sekaj na kusy, umy jeho vnútor­nos­ti a nohy a prilož to k ostatným kusom a k hlave. 18 Celého barana spáľ na ol­tári. To je spaľovaná obeta Hos­podinovi, príjem­ná vôňa, ohňová obeta Hos­podinovi. 19 Po­tom vez­mi druhého barana a Áron a jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. 20 Barana za­bi, vez­mi trochu z jeho kr­vi, po­tri ňou ušnicu Áronov­ho pravého ucha i ušnicu pravého ucha jeho synov, palec ich pravej ruky a nohy. Os­tat­nou kr­vou po­krop ol­tár do­okola. 21 Po­tom na­ber z krvi, ktorá je na ol­tári i z oleja na po­mazanie a po­krop Árona i jeho rúcha, ako aj jeho synov a ich rúcha. Tým bude po­svätený Áron so svojimi rúchami, ako aj jeho synovia so svojimi rúchami. 22 Po­tom vez­mi z barana tuk, tučný chvost, tuk, ktorý obaľuje vnútor­nos­ti, lalok z pečene, obe ob­ličky aj s tukom, čo je na nich, a pravé steh­no. To je baran na sláv­nosť vy­sviac­ky. 23 Vez­mi z koša pre nek­vasené po­kr­my, ktorý je pred Hos­podinom, peceň chleba, boch­ník pri­pravený na oleji a po­súch. 24 Všet­ko to vlož do rúk Árona a jeho synov a mávaním to pred­lož Hos­podinovi ako podávanú obetu. 25 Po­tom im to vez­mi z rúk a spáľ to na ol­tári so spaľovanou obetou ako príjem­nú vôňu pred Hos­podinom. To je ohňová obeta Hos­podinovi. 26 Po­tom vez­mi pr­sia barana z Áronovej vy­sviac­ky, za­mávaj nimi a pred­lož ich Hos­podinovi ako podávané obety. To bude tvoj podiel. 27 Po­sväť pr­sia z podávanej obety a steh­no z obety po­z­dvihovania, teda to, čo bolo ponúk­nuté pri ob­rade podávania a po­z­dvihovania z barana obetovaného pri vy­svätení Árona a jeho synov. 28 To je pre Árona a jeho synov trvalé ustanovenie medzi Iz­raelit­mi. To je obeta po­z­dvihovania. Obetu po­z­dvihovania budú Iz­raeliti prinášať zo svojich obiet spoločen­stva ako svoju obetu po­z­dvihovania Hos­podinovi. 29 Áronove po­svät­né rúcha do­stanú po ňom jeho synovia, aby moh­li byť v nich po­mazaní a uvedení do úradu. 30 Počas sied­mich dní bude si rúcho ob­liekať ten syn, ktorý sa po ňom stane kňazom a bude pri­chádzať k stanu stretávania a konať službu vo svätyni. 31 Po­tom vez­mi barana z kňazskej vy­sviac­ky a uvar jeho mäso na po­svät­nom mies­te. 32 Mäso z barana a chlieb z koša bude jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu stretávania. 33 Smú ho jesť len tí, ktorým bolo od­pus­tené, aby moh­li byť uvedení do úradu a vy­svätení. Iný z toho ne­smie jesť, lebo je to sväté. 34 Ak by niečo z mäsa po­svätenia alebo z chleba zo­stalo do rána, spáľ to na oh­ni. Ne­smie sa to jesť, lebo je to sväté. 35 S Áronom a jeho syn­mi urob všet­ko tak, ako som ti pri­kázal. Sedem dní bude tr­vať svätenie kňazov. 36 Každý deň obetuj býčka ako obetu za hriech, ok­rem obiet zmierenia. Ol­tár očis­ti od hriechu tým, že na ňom vy­konáš obetu zmierenia a že ho po­mažeš; tým ho po­svätíš. 37 Počas sied­mich dní budeš očisťovať ol­tár. Tým ho po­svätíš a ol­tár bude svätý. Všet­ko, čo sa dot­kne ol­tára, bude sväté. Každodenná obeta38 Na ol­tár prinášaj toto: každý deň dva jed­noročné barán­ky. 39 Jed­ného obetuj ráno a druhého večer. 40 K prvému barán­kovi pri­daj desatinu jem­nej múky za­miesenej so štvr­tinou hínu vy­tlačeného oleja a s nápojovou obetou zo štvr­tiny hínu vína. 41 Druhého barán­ka obetuj večer takis­to ako ran­nú obetu s príslušnou nápojovou obetou, čo bude príjem­ná vôňa ohňovej obety na počesť Hos­podina. 42 To bude vaša každoden­ná spaľovaná obeta a budete ju prinášať pri vchode do stanu stretávania pred Hos­podinom po všet­ky vaše po­kolenia. Tam sa budem s vami stretávať, aby som sa tam s tebou rozp­rával. Božia prítomnosť43 Tam sa budem stretávať s Izraelitmi, to mies­to bude po­svätené mojou slávou. 44 Po­svätím stan stretávania i ol­tár, po­svätím Árona i jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi. 45 Budem bývať medzi Iz­raelit­mi a budem im Bohom. 46 Po­znajú, že ja som Hos­podin, ich Boh, ktorý ich vy­viedol z Egypta, aby som pre­býval medzi nimi. Ja som Hos­podin, ich Boh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček