Ekumenický2. Mojžišova6

2. Mojžišova

Exodus

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Donútený moc­nou rukou ich pre­pus­tí, donútený moc­nou rukou ich vy­ženie zo svojej krajiny. Prísľub vyslobodenia2 Boh oslovil Mojžiša a ubez­pečil ho: Ja som Hos­podin. 3 Zjavil som sa Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Všemohúci Boh. Svoje meno Hos­podin som im však nedal po­znať. 4 Uzav­rel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, kde bývali ako cudzin­ci. 5 Počul som však aj nárek Iz­raelitov, ktorých zo­tročili Egypťania, a roz­pamätal som sa na svoju zmluvu. 6 Pre­to po­vedz Iz­raelitom: Ja som Hos­podin. Ja vás vy­vediem spod egypt­ského jar­ma, vy­slobodím vás z otroctva a vy­kúpim vás vy­stretým ramenom a tvr­dými tres­tami. 7 Prij­mem vás za svoj ľud a budem vaším Bohom. Po­znáte, že ja som Hos­podin, váš Boh, ktorý vás vy­vedie spod egypt­ského jar­ma. 8 Pri­vediem vás do krajiny, ktorú som sláv­nost­ne sľúbil dať Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ju dám do vlast­níc­tva. Ja som Hos­podin. 9 Mojžiš to oznámil Iz­raelitom, no oni pre malomyseľnosť a tvr­dú robotu ho ani ne­počúvali. 10 Hos­podin ďalej po­vedal Mojžišovi: 11 Pred­stúp pred faraóna, egypt­ského kráľa, a po­vedz mu, aby pre­pus­til Iz­raelitov zo svojej krajiny! 12 Mojžiš však po­vedal Hos­podinovi: Ak ma ne­počúvajú Iz­raeliti, ako ma po­slúch­ne faraón? ! Ok­rem toho nie som výrečný. 13 Hos­podin pre­hovoril k Mojžišovi a Áronovi. Dal im po­kyny pre Iz­raelitov a pre faraóna, egypt­ského kráľa, ktoré mali umožniť od­chod Iz­raelitov z Egypta. Mojžišov a Áronov rodokmeň14 Toto sú pred­stavitelia ich rodín: synovia Rúbena, po­tom­kovia Iz­raelov­ho pr­vorodeného: Chanók a Pal­lú, Chec­rón a Kar­mí; to sú Rúbenove rody. 15 Synovia Šimeóna: Jemúel, Jámin, Óhad, Jákin, Cóchar a Šául, syn Kanaánčan­ky; to sú Šimeónove rody. 16 Toto sú mená synov Léviho podľa ich rodok­meňov: Geršón, Kehát a Merári. Lévi žil stot­rid­saťsedem rokov. 17 Synovia Geršóna: Lib­ni a Šimei podľa ich rodov. 18 Synovia Keháta: Am­rám, Jis­hár, Heb­ron a Uzzíel. Kehát žil stot­rid­saťt­ri rokov. 19 Synovia Meráriho: Mach­li a Múši. To sú Léviho rody podľa ich rodok­meňov. 20 Am­rám si vzal sa ženu Jókebed, svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Am­rám žil stot­rid­saťsedem rokov. 21 Synovia Jis­hára: Kórach, Nefeg a Zik­ri. 22 Synovia Uzzíela: Míšael, El­cáfan a Sit­ri. 23 Áron si vzal za ženu Elíšebu, dcéru Am­mínadaba, ses­tru Na­chšóna. Tá mu porodila Nádaba, Abíhua, Eleazára a Ítamara. 24 Synovia Kóracha: As­sír, El­kána a Abiásaf. To sú rody Kóracha. 25 Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jed­nu z Pútielových dcér. Tá mu porodila Pin­chása. To sú náčel­níci Lévi­ov­cov podľa ich rodov. 26 To je ten Áron a Mojžiš, ktorých Hos­podin oslovil: Vy­veďte Iz­raelitov z Egypta zoradených podľa zá­stupov. 27 Boli to oni, čo sa rozp­rávali s faraónom, egypt­ským kráľom, že majú vy­viesť Iz­raelitov z Egypta. Bol to Mojžiš a Áron. Rokovanie s faraónom28 Bolo to vtedy, keď Hos­podin oslovil Mojžiša v Egypte. 29 Hos­podin mu po­vedal: Ja som Hos­podin. Po­vedz faraónovi, egypt­skému kráľovi, všet­ko, čo ti hovorím. 30 Mojžiš však po­vedal Hos­podinovi: Nie som výrečný. Ako ma faraón po­slúch­ne?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček