Ekumenický2. Mojžišova32

2. Mojžišova

Exodus

Zlaté teľa1 Keď ľud videl, že Mojžiš dlho nezo­stupuje z vrchu, zhromaždil sa k Áronovi a po­vedal mu: Vstaň, urob nám bohov, ktorí pôj­du pred na­mi. Veď ne­vieme, čo je s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vy­viedol z Egypta. 2 Áron im od­povedal: Po­str­hávaj­te zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše dcéry a prines­te mi ich. 3 Všetok ľud si po­stŕhal z uší zlaté náušnice a prinies­li ich Áronovi. 4 On to od nich vzal, zhotovil for­mu a ulial podobu teľaťa. Oni po­vedali: To sú tvoji bohovia, Iz­rael, ktorí ťa vy­vied­li z Egypta. 5 Keď to Áron videl, po­stavil pred ním ol­tár a oznámil: Zaj­tra bude Hos­podinova sláv­nosť. 6 Na druhý deň včas­ráno vstali, prinies­li spaľované obety i obety spoločen­stva. Ľud sa po­sadil, jedol a pil; po­tom vstali a za­bávali sa. 7 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Zo­stúp dolu! Tvoj ľud, ktorý si vy­viedol z Egypta, sa zvr­hol. 8 Veľmi rých­lo od­bočili z cesty, ktorú som im určil. Uliali si podobu teľaťa, klaňajú sa mu, prinášajú mu obetu a vy­krikujú: Toto sú tvoji bohovia, Iz­rael, ktorí ťa vy­vied­li z Egypta. 9 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Videl som ten­to ľud; je to tvrdo­šij­ný ľud. 10 Teraz ma už nechaj, nech proti nim vzplanie môj hnev a vy­hubím ich. Z teba však urobím veľký národ. 11 Mojžiš sa však usiloval ob­mäkčiť Hos­podina, svoj­ho Boha, a po­vedal: Hos­podin, prečo planie tvoj hnev proti tvoj­mu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a pev­nou rukou vy­viedol z Egypta? 12 Prečo majú Egypťania hovoriť: Zlomyseľne ich vy­viedol, aby ich vy­vraždil na vr­choch a zmietol z povrchu zeme? Od­vráť svoj prud­ký hnev, upusť od zlého úmys­lu proti svoj­mu ľudu. 13 Roz­pomeň sa na Ab­raháma, Izáka a Iz­raela, svojich služob­níkov, ktorým si pri­sahal sám na seba a ktorým si pri­sľúbil: Rozm­nožím vaše po­tom­stvo ako hviez­dy na nebi a celú túto krajinu, o ktorej som vám hovoril, dám vášmu po­tom­stvu, aby ju navždy vlast­nilo. 14 Hos­podin sa zľutoval a upus­til od zla, ktoré ohlásil svoj­mu ľudu. 15 Mojžiš sa ob­rátil a zo­stúpil z vrchu s dvoma tabuľami svedec­tva v ruke. Tabule boli popísané z jednej i z druhej strany. 16 Tie tabule boli Božím dielom, aj pís­mo, vy­ryté na tabuliach, bolo Božie. 17 Keď Jozua počul veľký krik ľudu, po­vedal Mojžišovi: V tábore je voj­nový po­krik. 18 On však od­povedal: To nie je po­krik víťazov, to nie je po­krik porazených, ja počujem hlas spevu. 19 Keď sa pri­blížil k táboru a uvidel teľa a tan­ce, Mojžiš sa roz­hneval, od­hodil tabule a roz­bil ich na úpätí vr­chu. 20 Po­tom vzal teľa, ktoré si zhotovili, spálil ho v ohni, zo­mlel na prach, na­sypal do vody a dal Iz­raelitom piť. 21 Mojžiš po­vedal Áronovi: Čo ti urobil ten­to ľud, že si ho uviedol do takého veľkého hriechu? 22 Áron od­povedal: Nech sa ne­hnevá môj pán! Ty pred­sa po­znáš ten­to ľud, že má sklon k zlému. 23 Po­vedali mi: Urob nám bohov, ktorí pôj­du pred na­mi. Veď ne­vieme, čo sa stalo s Mojžišom, s mužom, ktorý nás vy­viedol z Egypta. 24 Po­vedal som im: Kto má zlato, nech si ho strh­ne a prinesie mi ho. Hodil som to do ohňa a vy­šlo z neho toto teľa. 25 Mojžiš videl, že ľud sa správa ne­viazane, lebo Áron im po­volil uzdu na škodoradosť ich protiv­níkov. 26 Mojžiš sa po­stavil do brány tábora a zvolal: Kto je za Hos­podina, ku mne! Okolo neho sa zhromaždili všet­ci Lévi­ov­ci. 27 On im po­vedal: Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Nech si každý pri­páše meč na bed­rá. Prej­dite po tábore od jed­nej brány k druhej a nech každý za­bije svoj­ho brata, každý svoj­ho priateľa a každý svoj­ho príbuz­ného. 28 Lévi­ov­ci urobili tak, ako roz­kázal Mojžiš. V ten deň pad­lo z ľudu asi tritisíc mužov. 29 Po­tom Mojžiš po­vedal: Uj­mite sa dnes služby Hos­podinovi, všet­ci, čo ste boli proti svoj­mu synovi alebo bratovi, aby ste dnes do­stali požeh­nanie. 30 Na druhý deň po­vedal Mojžiš ľudu: Do­pus­tili ste sa veľkého hriechu, ale teraz vy­stúpim k Hospodinovi, azda ho uzmierim za váš hriech. 31 Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a po­vedal: Ach, ten­to ľud sa do­pus­til veľkého hriechu, urobil si zlatých bohov. 32 Str­píš ešte ich hriech? Ak nie, tak ma vy­maž zo svojej knihy, ktorú píšeš! 33 Hos­podin však Mojžišovi po­vedal: Zo svojej knihy vy­triem toho, kto zhrešil proti mne. 34 Ty teraz choď a veď ľud na mies­to, o ktorom som ti po­vedal. Môj an­jel pôj­de pred tebou. Keď však príde deň môj­ho navštívenia, po­tres­tám ich za ich hriech. 35 Hos­podin tres­tal ľud, pre­tože si urobili teľa, ktoré zhotovil Áron.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček