Ekumenický2. Mojžišova40

2. Mojžišova

Exodus

Postavenie a posvätenie svätostánku1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 2 Pr­vý deň v prvom mesiaci po­stav príbytok, stan stretávania. 3 Tam umiest­niš ar­chu svedec­tva a za­strieš ju oponou. 4 Prinesieš i stôl a usporiadaš na ňom, čo treba. Prinesieš aj sviet­nik a po­kladieš naň lam­py. 5 Zlatý kadid­lový ol­tár položíš pred ar­chu svedec­tva a do vchodu príbyt­ku za­vesíš oponu. 6 Ol­tár na spaľované obety po­stavíš pred vchod do príbyt­ku, stanu stretávania. 7 Medzi stan stretávania a ol­tár po­stavíš umývad­lo a naleješ doň vodu. 8 Okolo ná­dvoria urobíš ohradu a do brány ná­dvoria za­vesíš oponu. 9 Po­tom vez­meš olej na po­mazanie, po­mažeš príbytok a všet­ko, čo je v ňom, po­svätíš ho so všet­kým jeho prís­lušen­stvom, a bude svätý. 10 Po­mažeš aj ol­tár na spaľované obety so všet­kým prís­lušen­stvom. Po­svätíš ho a bude svätos­vätý. 11 Po­mažeš aj umývad­lo s podstavcom a po­svätíš ho. 12 Po­tom pri­vedieš Árona a jeho synov k vchodu do stanu stretávania a umyješ ich vodou. 13 Po­tom ob­lečieš Árona do po­svät­ného rúcha, po­mažeš ho, po­svätíš a bude mi slúžiť ako kňaz. 14 Pri­vedieš aj jeho synov a ob­lečieš ich do spod­ného rúcha, 15 po­mažeš ich, ako si po­mazal ich ot­ca, a budú mi slúžiť ako kňazi. Tým­to po­mazaním zís­kajú trvalé kňazs­tvo z pokolenia na po­kolenie. 16 Mojžiš urobil všet­ko pres­ne tak, ako mu pri­kázal Hos­podin. 17 Príbytok po­stavili pr­vý deň v prvom mesiaci v druhom roku. 18 Mojžiš po­stavil príbytok: uložil pod­stav­ce, na ne položil do­sky, po­vsúval žr­de a rozo­stavil stĺpy. 19 Ponad príbytok rozp­re­strel stanovinu a na ňu položil pri­krýv­ku podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 20 Po­tom vzal svedec­tvo, vložil ho do ar­chy, po­vsúval žr­de a na ar­chu položil vr­ch­nák. 21 Po­tom zaniesol ar­chu do príbyt­ku, za­vesil vnútor­nú oponu a tým za­kryl ar­chu svedec­tva podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 22 Stôl po­stavil do stanu stretávania na sever­nú stranu príbyt­ku pred oponu. 23 Naň po­u­kladal chleby pred Hos­podinom podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 24 Sviet­nik po­stavil do stanu stretávania oproti stolu na južnú stranu príbyt­ku. 25 Naň po­u­kladal lam­py pred Hos­podinom podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 26 Zlatý stôl po­stavil v stane stretávania pred oponu. 27 Za­pálil na ňom voňavé kadid­lo podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 28 Po­tom za­vesil oponu do vchodu príbyt­ku. 29 Ol­tár na spaľované obety po­stavil pri vchode do príbyt­ku stanu stretávania. Na ňom obetoval spaľovanú a po­kr­movú obetu podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 30 Medzi stan stretávania a ol­tár umiest­nil umývad­lo a nalial doň vodu na umývanie. 31 Mojžiš, Áron a jeho synovia si ňou umývali ruky a nohy. 32 Keď vchádzali do stanu stretávania alebo keď pri­stupovali k oltáru, umývali sa podľa Hos­podinov­ho príkazu Mojžišovi. 33 Okolo príbyt­ku a ol­tára po­stavil ná­dvorie a do brány ná­dvoria dal záves. Tak do­končil Mojžiš toto dielo. 34 Vtedy ob­lak za­kryl stan stretávania a Hos­podinova sláva na­pl­nila príbytok. 35 Mojžiš sa ne­mohol pri­blížiť k stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal ob­lak a Hos­podinova sláva na­pĺňala príbytok. 36 Keď sa sponad príbyt­ku ob­lak zdvihol, Iz­raeliti sa vy­dali na po­chod zo všet­kých svojich za­stávok. 37 Keď sa však ob­lak ned­víhal, ne­poh­li sa dotiaľ, kým sa ne­z­dvihol. 38 Hos­podinov ob­lak býval nad príbyt­kom cez deň, ale v noci bol v ňom oheň, takže ho videli všet­ci Iz­raeliti počas celého svoj­ho putovania.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček