Ekumenický2. Mojžišova26

2. Mojžišova

Exodus

Posvätný príbytok1 Príbytok urobíš z desiatich závesov z jemne utkaného plát­na, z fialového a čer­veného pur­puru, z karmazínu, na ktorom umelec­ky zo­brazíš cherubov. 2 Jeden záves bude dvad­saťosem lakťov dl­hý a štyri lak­te široký. Taký bude jeden záves. Všet­ky závesy budú mať rov­nakú mieru. 3 Päť závesov bude spolu po­spájaných a druhých päť tiež. 4 Na po­sled­nom závese po­spájaného kusa urobíš očká z fialového pur­puru. To is­té urobíš aj na okraji druhého po­spájaného kusa. 5 K jednému kon­covému závesu prirobíš päťdesiat očiek a päťdesiat ich prirobíš k poslednému závesu druhého po­spájaného kusa tak, aby očká boli proti sebe. 6 Urob aj päťdesiat zlatých sponiek, ktorými po­spájaš závesy tak, že svätos­tánok bude tvoriť jeden celok. 7 Nad príbyt­kom urobíš aj pri­krýv­ky z kozej srs­ti. Urobíš jedenásť takých pri­krývok. 8 Každá pri­krýv­ka bude trid­sať lakťov dl­há a štyri lak­te široká. Taká bude jed­na pri­krýv­ka. Jedenásť pri­krývok bude mať rov­naké roz­mery. 9 Po­tom spojíš päť pri­krývok zvlášť a os­tat­ných šesť pri­krývok tiež zvlášť. Šies­tu pri­krýv­ku na priečelí stanu pre­hneš na­poly. 10 Päťdesiat očiek prirobíš na okraj pri­krýv­ky, ktorá bude na kon­ci jed­ného kusa, a päťdesiat očiek prirobíš na koniec po­sled­nej pri­krýv­ky druhého spojeného kusa. 11 Urob aj päťdesiat bron­zových sponiek; spon­ky za­strč do krúžkov a pri­krýv­ku spoj do jed­ného cel­ku. 12 Polo­vica zvyšujúcej pri­krýv­ky nech visí na za­dnej strane príbyt­ku. 13 Lakeť z jednej i z druhej strany, o ktorý bude stanová pri­krýv­ka väčšia, bude visieť na oboch stranách príbyt­ku a za­krývať ho. 14 Pre stan urob aj pri­krýv­ku z načerveno zafar­bených baraních koží a na­vrch urob pri­krýv­ku z tachašových koží. Stavba posvätného príbytku15 Pre príbytok urobíš aj do­sky z akáciového dreva, aby sa dali po­staviť. 16 Dĺžka každej do­sky bude desať lakťov a šír­ka jeden a pol lakťa. 17 Každá bude mať dva čapy, aby sa dala pri­pojiť jed­na k druhej. Tak to urobíš na každej do­ske pre príbytok. 18 Do­sky na príbytok zhotov tak­to: dvad­sať do­sák na južnú stranu, na stranu polud­nia. 19 Pod tých dvad­sať do­sák pri­pravíš štyrid­sať striebor­ných pod­stav­cov, po dvoch pod­stav­coch pod každú do­sku k obom jej čapom. 20 Aj na druhú, sever­nú stranu príbyt­ku pri­pravíš dvad­sať do­sák 21 a štyrid­sať striebor­ných pod­stav­cov, po dvoch pod­stav­coch pod každú do­sku. 22 Za­dnú, západ­nú stranu príbyt­ku zhotovíš zo šies­tich do­sák. 23 Ok­rem toho urobíš dve do­sky na rohy príbyt­ku na za­dnú stranu. 24 Tie budú dvoj­diel­ne zdola až hore a na­vrchu budú spojené krúžkom. Tak­to ich zhotovíš a umiest­niš do oboch rohov. 25 Bude to osem do­sák so striebor­nými pod­stav­cami, spolu teda šest­násť striebor­ných pod­stav­cov po dvoch pod­stav­coch pod každú do­sku. 26 Z akáciového dreva urobíš žr­de: päť pre do­sky na jed­nej strane príbyt­ku, 27 päť pre do­sky na jeho druhej strane a päť na za­dnú, západ­nú stranu príbyt­ku. 28 Stred­ná žrď bude pre­chádzať v polovičnej výške do­sák z jedného kon­ca na druhý. 29 Do­sky po­zlátiš a urobíš k nim zlaté krúžky, do ktorých sa za­strčia po­zlátené žr­de. 30 Príbytok po­stavíš podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vr­chu. Zariadenie príbytku31 Urobíš aj oponu z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a jem­ne utkaného plát­na. Zhotovíš ju umelec­ky a vy­zdobíš cherub­mi. 32 Za­vesíš ju na štyri po­zlátené stĺpy z akáciového dreva. Aj háčiky na nich budú zo zlata. Stĺpy budú stáť na štyroch striebor­ných pod­stav­coch. 33 Oponu za­ves na háčiky a za ňu do­vnút­ra po­stav ar­chu svedec­tva. Opona bude od­deľovať svätyňu od veľs­vätyne. 34 Vo veľs­vätyni na ar­chu svedec­tva položíš vr­ch­nák. 35 Pred oponu po­stavíš stôl a oproti stolu sviet­nik na južnú stranu príbyt­ku. Stôl bude stáť na sever­nej strane. 36 Pred vchod do stanu urobíš pes­trú oponu z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemne utkaného plát­na. 37 Pre túto oponu urobíš päť stĺpov z akáciového dreva, po­zlátiš ich; aj háčiky na nich budú zo zlata. Od­leješ pre ne päť bron­zových pod­stav­cov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček