Ekumenický2. Mojžišova8

2. Mojžišova

Exodus

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Pri­káž Áronovi: Vy­stri ruku, v ktorej máš palicu, nad rieky, kanály i jazerá a pri­veď na Egypt žaby. 2 Áron vy­strel ruku nad egypt­ské vody a žaby po­vyliezali a po­kryli Egypt. 3 To is­té však urobili svojimi čarami aj vešt­ci a pri­vied­li žaby na Egypt. 4 Faraón dal za­volať Mojžiša a Árona a žiadal: Pros­te Hos­podina, aby mňa i môj ľud zbavil žiab. Po­tom pre­pus­tím ľud, aby mohol obetovať Hos­podinovi. 5 Mojžiš od­povedal faraónovi: Urči čas, kedy mám prosiť za teba, za tvojich služob­níkov i za tvoj ľud, aby teba i tvoj dom zbavil žiab a žaby zo­stali iba v Níle. 6 Faraón po­vedal: Zaj­tra. Mojžiš od­povedal: Nech sa stane podľa tvoj­ho slova, ale po­tom po­znáš, že nieto ni­koho takého, ako je Hos­podin, náš Boh. 7 Žaby odídu od teba, z tvojich domov, od tvojich služob­níkov i od tvoj­ho ľudu a zo­stanú len v Níle. 8 Nato od­išiel Mojžiš s Áronom od faraóna a Mojžiš úpen­livo prosil Hos­podina, aby faraóna zbavil žiab, ktoré naňho po­slal. 9 Hos­podin Mojžišovu pros­bu vy­počul. Žaby po­hynuli v domoch, vo dvoroch i na poliach. 10 Po­zhŕňali ich na veľké hromady a zápach z nich na­pl­nil krajinu. 11 Keď faraón videl, že na­stala úľava, za­tvr­dil si srd­ce a ne­pos­lúchol ich, ako to pred­povedal Hos­podin. Tretia rana: komáre12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Pri­káž Áronovi: Vy­stri palicu, udri do prachu na zemi a v celom Egyp­te budú z neho komáre. 13 Oni to urobili. Áron vy­strel ruku, palicou ud­rel prach na zemi a komáre prileteli na ľudí i na dobytok. V celom Egyp­te sa všetok zem­ský prach zmenil na komáre. 14 Keď to chceli urobiť svojimi čarami vešt­ci, ne­moh­li pri­volať komáre. Tie ďalej trápili ľudí i dobytok. 15 Vtedy vešt­ci po­vedali faraónovi: To je Boží prst! Faraónovo srd­ce sa však za­tvr­dilo a ne­pos­lúchol ich, ako to pred­povedal Hos­podin. Štvrtá rana: muchy16 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Keď faraón pôj­de včas­ráno k vode, pred­stúpiš pred neho a po­vieš mu: Toto hovorí Hos­podin: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil! 17 Ak môj ľud ne­prepus­tíš, pošlem na teba, na tvojich služob­níkov, na tvoj ľud i na tvoje domy muchy. Domy Egypťanov, ako aj pôda, na ktorej stoja, budú pl­né múch. 18 Len v kraji Góšen, kde býva môj ľud, urobím v ten deň výnim­ku. Tam muchy nebudú, aby si vedel, že ja, Hos­podin, som upro­stred krajiny. 19 Urobím roz­diel medzi ľudom svojím a tvojím. Toto znamenie sa prejaví zaj­tra. 20 Hos­podin to aj urobil. Roj bodavých múch vnikol do faraónov­ho domu, do domu jeho služob­níkov a na­pl­nil celý Egypt. Muchy sužovali krajinu. 21 Vtedy faraón po­volal Mojžiša a Árona a po­vedal: Choďte a obetuj­te svoj­mu Bohu v tejto krajine. 22 Mojžiš však od­povedal: To by nebolo správ­ne. To, čo máme obetovať Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, Egypťania po­kladajú za ohav­nosť. Či by nás ne­ukameňovali, keby sme pred nimi obetovali to, čo im je ohav­nosťou? 23 Odídeme na vzdialenosť troch dní ces­ty na púšť a tam budeme obetovať Hos­podinovi, nášmu Bohu, ako nám pri­kázal. 24 Faraón po­vedal: Pre­pus­tím vás teda, aby ste obetovali Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na púšti. Len ne­od­chádzaj­te príliš ďaleko a pros­te za mňa. 25 Mojžiš od­povedal: Keď od teba odídem, budem za teba prosiť Hos­podina a zaj­tra od­letia muchy od faraóna, od jeho služob­níkov i od jeho ľudu. Len nech nás faraón zase ne­o­klame, že by nech­cel pre­pus­tiť ľud, aby obetoval Hos­podinovi. 26 Po­tom Mojžiš od­išiel od faraóna a prosil Hos­podina. 27 Hos­podin vy­počul Mojžišovu pros­bu. Muchy od­leteli od faraóna, od jeho služob­níkov i od jeho ľudu, takže nezos­tala ani jediná. 28 Faraónovo srd­ce zo­stalo naďalej za­tvrd­nuté a ľud ne­prepus­til.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček