Ekumenický2. Mojžišova18

2. Mojžišova

Exodus

Jitrova návšteva1 Mid­ján­sky kňaz a Mojžišov tesť Jit­ro sa do­počul, čo všet­ko urobil Boh Mojžišovi a Iz­raelovi, jeho ľudu, že totiž Hos­podin vy­viedol Iz­rael z Egypta. 2 Mojžišov tesť Jit­ro vzal Mojžišovu ženu Cip­póru, ktorú Mojžiš po­slal späť, 3 a s ňou aj oboch synov. Jeden z nich sa volal Geršóm, lebo Mojžiš po­vedal: Som hosťom v cudzej krajine. 4 Druhý sa volal Elíezer, lebo po­vedal: Boh môj­ho otca je moja po­moc, za­chránil ma pred faraónovým mečom. 5 Mojžišov tesť Jit­ro prišiel k nemu s jeho obi­dvoma syn­mi i s jeho ženou na púšť, kde táboril pri Božom vr­chu. 6 Od­kázal Mojžišovi: Ja, tvoj tesť Jit­ro, pri­chádzam k tebe s tvojou ženou i s obidvoma jej syn­mi. 7 Mojžiš vy­šiel v ústrety svoj­mu tesťovi, po­klonil sa mu a po­boz­kal ho. Vzájom­ne si zaželali po­koj a vošli do stanu. 8 Po­tom Mojžiš vy­rozp­rával svoj­mu tesťovi všet­ko, čo Hos­podin urobil faraónovi a Egypťanom pre Iz­rael, ako aj o všetkých stras­tiach, s ktorými sa stret­li na ces­te, a ako ich Hos­podin vy­slobodil. 9 Jit­ro sa tešil zo všet­kého dob­rého, čo Hos­podin urobil pre Iz­rael, keď ho vy­slobodil z područia Egypťanov. 10 Jit­ro po­vedal: Nech je zvelebený Hos­podin, ktorý vás vy­slobodil z rúk Egypťanov a faraóna, že vy­slobodil ľud z područia Egyp­ta. 11 Teraz som po­znal, že Hos­podin je väčší než všet­ci bohovia. Stalo sa to, lebo sa po­vyšovali nad vás. 12 Po­tom Mojžišov tesť Jit­ro priniesol Bohu spaľovanú obetu i obety s hostinou. Áron a všet­ci starší Iz­raela prišli, aby sa zúčast­nili spolu s Mojžišom na obet­nej hos­tine pred Bohom. Mojžiš ustanovuje sudcov13 Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera. 14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všet­ko robí pre ľud, po­vedal: Prečo to robíš pre ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stáť? 15 Mojžiš od­povedal tesťovi: Pre­tože ľud pri­chádza ku mne do­pytovať sa na Božie roz­hod­nutie. 16 Keď majú nejakú spor­nú vec, pri­chádzajú ku mne. Ja roz­hod­nem a oznámim im Božie ustanovenie a zákony. 17 Mojžišov tesť po­vedal: Nerobíš dob­re! 18 Veľmi vy­čer­pávaš seba i ten­to ľud, ktorý je s tebou. To je nad tvoje sily, sám to ne­zvlád­neš. 19 Po­slúch­ni moju radu a Boh bude s tebou. Ty za­stupuj ľudí pred Bohom a pred­nes mu ich záležitos­ti. 20 Budeš ich upozorňovať na ustanovenia a zákony a ukážeš im ces­tu, po ktorej majú ísť, i skut­ky, ktoré majú konať. 21 Spomedzi všet­kých ľudí si vy­hliad­ni schop­ných, dôveryhod­ných mužov, ktorí nenávidia ú­platok. Ustanov ich nad nimi za tisíc­nikov, stot­níkov, päťdesiat­nikov a desiat­nikov. 22 Oni nech súdia ľud v každom čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to pred­nesú tebe. Oni budú roz­hodovať len o jednoduchších veciach. Uľahči si bremeno, nech ho ne­sú s tebou. 23 Ak to urobíš, ob­stojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie príkazy. Tak aj všetok ten­to ľud príde na svoje mies­to v pokoji. 24 Keď Mojžiš vy­počul svoj­ho tesťa, urobil všet­ko, čo mu radil. 25 Z celého Iz­raela vy­bral schop­ných mužov a ustanovil ich za pred­staviteľov ľudu, za tisíc­nikov, stot­níkov, päťdesiat­nikov a desiat­nikov. 26 Tí súdili ľud vždy podľa po­treby. Ťažšie veci pred­kladali Mojžišovi a o všetkých ľahších prípadoch roz­hodovali sami. 27 Po­tom Mojžiš pre­pus­til svoj­ho tesťa a ten sa vrátil do svojej krajiny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček