Ekumenický2. Mojžišova10

2. Mojžišova

Exodus

Ôsma rana: kobylky1 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Choď k faraónovi. Ja som za­tvr­dil jeho srd­ce i srd­ce jeho služob­níkov, aby som medzi nimi mohol vy­konať tieto svoje znamenia 2 a ty si mohol rozp­rávať svojim synom a vnukom o tom, čo som vy­konal v Egypte, ako aj o znameniach, ktoré som medzi nimi urobil, aby ste vedeli, že ja som Hos­podin. 3 Mojžiš a Áron od­išli k faraónovi a po­vedali mu: Toto hovorí Hos­podin, Boh Heb­rejov: Do­kedy sa budeš zdráhať po­koriť sa predo mnou? Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil! 4 Ak sa budeš zdráhať pre­pus­tiť môj ľud, už zaj­tra pošlem na tvoje územie kobyl­ky. 5 Po­kryjú zem, takže ju nebude možno vidieť. Zožerú aj zvyšok, čo vám zo­stal po ľadov­ci, a na poli po­obžierajú všet­ky pučiace stromy. 6 Na­pl­nia tvoje domy, domy všet­kých tvojich služob­níkov i domy všet­kých Egypťanov. Niečo také ne­videli ani tvoji ot­covia, ani tvoji dedovia od­vtedy, čo boli na zemi, až do­dnes. Po­tom sa Mojžiš ob­rátil a od­išiel od faraóna. 7 Faraónovi služob­níci po­vedali: Do­kedy nás ten­to bude ohrozovať? Pre­pusť ten ľud, nech slúži Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Ne­uvedomuješ si, že Egyp­tu hrozí zánik? 8 Po­tom Mojžiša a Árona pri­vied­li opäť k faraónovi, ktorý im po­vedal: Choďte a slúžte Hos­podinovi, svoj­mu Bohu! Kto vlast­ne má odísť? 9 Mojžiš od­povedal: Odídeme so svojimi deťmi a star­cami, so svojimi syn­mi a dcérami; pôj­deme so svojimi ov­cami a dobyt­kom, lebo máme sláv­nosť na počesť Hos­podina. 10 Faraón im po­vedal: Nech je tak! Hos­podin je s vami tak, ako ja pre­pus­tím vás a vaše deti. Vy však iste máte nejaký zlý úmysel. 11 Nie tak! Len vy, muži, môžete odísť a slúžiť Hos­podinovi. Veď to ste chceli. S tým ich vy­hnali od faraóna. 12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku nad Egypt, aby naň prileteli kobyl­ky a požrali v krajine všet­ky byliny zeme, všet­ko, čo zo­stalo po ľadov­ci. 13 Mojžiš zo­dvihol palicu nad Egypt a Hos­podin pri­hnal na krajinu východ­ný vietor, ktorý dul po celý deň a celú noc. Ráno východ­ný vietor pri­vial kobyl­ky. 14 Kobyl­ky prileteli na celý Egypt a spus­tili sa na celé jeho územie v takom množs­tve, aké ni­kdy pred­tým nebolo a ni­kdy ani nebude. 15 Po­kryli po­vrch celej krajiny, takže sa cel­kom za­tem­nila. Kobyl­ky požrali všet­ky byliny na zemi i všet­ko ovocie na stromoch, čo zo­stalo po ľadov­ci. V celom Egyp­te nezos­talo nič zelené ani na stromoch, ani na bylinách. 16 Faraón náh­le po­volal Mojžiša a Árona a po­vedal: Zhrešil som proti Hos­podinovi, vášmu Bohu, i proti vám. 17 Prosím, zbav ma ešte ten­toraz hriechu. Mod­lite sa k Hospodinovi, svoj­mu Bohu, aby od­vrátil odo mňa túto sm­rť. 18 Mojžiš teda od­išiel od faraóna a prosil Hos­podina. 19 Hos­podin ob­rátil vietor, takže vích­rica od mora od­nies­la kobyl­ky a vr­h­la ich do vôd Čer­veného mora. Na celom egypt­skom území z nich nezos­tala ani jediná. 20 Hos­podin však za­tvr­dil faraónovo srd­ce, takže Iz­raelitov ne­prepus­til. Deviata rana: tma21 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku k nebu a na Egypt doľah­ne taká hus­tá tma, že sa bude dať na­hmatať. 22 Mojžiš vy­strel ruku k nebu a v celom Egyp­te na­stala tri dni trvajúca hus­tá tma. 23 Ľudia sa na­vzájom ne­videli; tri dni sa ni­kto ne­od­vážil po­hnúť z miesta. Tam však, kde bývali Iz­raeliti, bolo svet­lo. 24 Vtedy faraón za­volal Mojžiša a po­vedal: Choďte, slúžte Hos­podinovi! Nechaj­te tu len ovce a dobytok. Aj deti môžu ísť s vami. 25 Mojžiš od­povedal: Ty sám nám musíš dať, čo po­trebujeme na obety s hostinou a na spaľované obety, aby sme ich prinies­li Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. 26 S nami pôj­du aj naše stáda; nezos­tane tu ani kopyto, lebo z nich si vy­berieme, čo bude po­treb­né na službu Hos­podinovi, nášmu Bohu. My ešte ne­vieme, čo treba obetovať Hos­podinovi, kým ta ne­prídeme. 27 Hos­podin však za­tvr­dil srd­ce faraóna a ten ich nech­cel pre­pus­tiť. 28 Faraón po­vedal Mojžišovi: Odíď odo mňa! Ne­opováž sa mi ukázať na oči, lebo v deň, keď ťa uvidím, zo­mrieš! 29 Mojžiš od­povedal: Nech je tak, ako si po­vedal; už sa ti ne­ukážem na oči.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček