Ekumenický2. Mojžišova25

2. Mojžišova

Exodus

Svätostánok a jeho zariadenie1 Hos­podin oslovil Mojžiša: 2 Po­vedz Iz­raelitom, aby vy­brali pre mňa dar. Prij­mite ho od každého, kto mi ho chce dať dob­rovoľne. 3 Prij­mite takéto dary: zlato, strieb­ro a bronz, 4 fialový a čer­vený pur­pur, kar­mazín, jem­né plát­no, koziu sr­sť, 5 čer­veno sfar­bené baranie a tachašové kože, akáci­ové drevo, 6 olej na svietenie, bal­zam do oleja na po­mazanie, voňavé kadid­lo, 7 ónyxové kamene a iné drahokamy na výz­dobu efódu a ná­pr­s­níka. 8 Nech mi urobia svätos­tánok, aby som mohol bývať medzi vami. 9 Všet­ko urob­te pres­ne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbyt­ku a celého jeho za­riadenia. Archa zmluvy10 Z akáciového dreva urob­te ar­chu dva a pol lakťa dl­hú, jeden a pol lakťa širokú a jeden a pol lakťa vy­sokú. 11 Zvnút­ra i zvon­ka ju ob­ložíš rýdzim zlatom a okolo nej urobíš zlatú ob­rubu. 12 Uleješ pre ňu aj štyri zlaté krúžky a pri­pev­níš ich k jej štyrom nohám: dva krúžky na jed­nom boku a dva krúžky na druhom boku. 13 Po­tom zhotovíš žr­de z akáciového dreva a ob­ložíš ich zlatom. 14 Žr­de za­strčíš do krúžkov po bokoch ar­chy, aby sa po­mocou nich dala nosiť. 15 Žr­de zo­stanú v krúžkoch ar­chy; ne­smú sa z nich vy­ťahovať. 16 Do ar­chy vložíš na­písané svedec­tvo, ktoré ti dám. 17 Urobíš vr­ch­nák z rýdzeho zlata dva a pol lakťa dl­hý a jeden a pol lakťa široký. 18 Urobíš aj dvoch cherubov z tepaného zlata. Dáš ich na obi­dva kon­ce vr­ch­náka. 19 Jed­ného cheruba upev­níš na jed­nom a druhého na druhom kon­ci. Na vr­ch­nák zhotovíte cherubov na obi­dva kon­ce. 20 Cherubi budú mať do­hora roz­päté kríd­la, budú nimi pri­krývať vr­ch­nák. Tvárami budú ob­rátení k sebe s pohľadom upretým na vr­ch­nák. 21 Vr­ch­nák položíš na ar­chu a do nej vložíš svedec­tvo, ktoré ti dám. 22 Tam sa budem s tebou stretávať a z vrchnáka medzi cherub­mi na ar­che svedec­tva sa budem s tebou rozp­rávať o všetkom, čo ti pri­kážem pre Iz­raelitov. Stôl posvätných chlebov23 Urobíš stôl z akáciového dreva, dva lak­te dl­hý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vy­soký. 24 Ob­tiah­neš ho rýdzim zlatom a okolo neho urobíš zlatú ob­rubu. 25 Okolo stola urobíš na dlaň širokú lištu a na ňu zlatú ob­rubu. 26 Urobíš naň štyri zlaté krúžky, ktoré pri­pev­níš k rohom pri jeho štyroch nohách. 27 Tes­ne pri lište budú krúžky, do ktorých sa za­strčia žr­de, aby sa stôl dal nosiť. 28 Žr­de zhotovíš z akáciového dreva a ob­tiah­neš ich zlatom. Po­mocou nich sa bude nosiť stôl. 29 Ok­rem toho zhotovíš pan­vice, čaše, kan­vy a mis­ky na nápojové obety. Urobíš ich z rýdzeho zlata. 30 Predo mňa na stôl budeš ustavične klásť po­svät­ný chlieb. Sedemramenný svietnik31 Zhotovíš sviet­nik z rýdzeho zlata. Sviet­nik, jeho pod­stav­ce i ramená, kalichy, púčiky i kvety budú vy­tepané z jedného kusa. 32 Z bokov sviet­nika bude vy­chádzať šesť ramien, tri z jednej strany a tri z druhej. 33 Na pr­vom ramene budú tri kalichy, puk a kvet ako kvet man­dľov­níka; na druhom ramene budú tiež tri kalichy, puk a kvet ako kvet man­dľov­níka. Tak to bude na všet­kých šies­tich ramenách, ktoré vy­chádzajú zo sviet­nika. 34 Na samom sviet­niku budú štyri kalichy s pukmi a kvet­mi ako kvety man­dľov­níka. 35 Pr­vý puk bude pod pr­vým párom ramien, ktoré z neho vy­chádzajú; druhý puk bude pod druhým párom ramien a tretí puk bude pod tretím párom ramien. Tak to bude pod šies­timi ramenami, ktoré vy­chádzajú zo sviet­nika. 36 Puky a ramená budú s ním z jedného kusa. Všet­ko bude vy­tepané z rýdzeho zlata. 37 Na sviet­niku urob sedem lámp a lam­py na­sadíš tak, aby os­vecovali pries­tor pred ním. 38 Jeho súčasťou budú aj nožnice na knôty a pan­vičky z rýdzeho zlata. 39 Sviet­nik so všet­kým prís­lušen­stvom urob z jedného talen­tu rýdzeho zlata. 40 Dbaj o to, aby to všet­ko bolo zhotovené podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vr­chu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček