Ekumenický2. Mojžišova5

2. Mojžišova

Exodus

Prvé stretnutie s faraónom1 Po­tom Mojžiš a Áron pred­stúpili pred faraóna a po­vedali: Toto hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Pre­pusť môj ľud, aby mi na púšti pri­pravil sláv­nosť! 2 Faraón však od­povedal: Kto je Hos­podin, aby som ho po­slúchol a pre­pus­til Iz­rael? Hos­podina ne­poz­nám a Iz­rael ne­prepus­tím. 3 Oni mu po­vedali: Stretol sa s nami Boh Heb­rejov. Do­voľ nám odísť na púšť do vzdialenos­ti troch dní ces­ty a obetovať Hos­podinovi, nášmu Bohu, aby nás ne­pot­res­tal morom alebo mečom. 4 Egypt­ský kráľ im však po­vedal: Mojžiš a Áron, prečo od­vádzate ľud od jeho prác? Vráťte sa k svojej robote! 5 Faraón do­dal: Ľudu v krajine je veľa a vy chcete, aby pre­stal pracovať? 6 V ten deň dal faraón po­háňačom ľudu a do­zor­com nad robot­ník­mi príkaz: 7 Už nebudete dávať ľudu slamu na výrobu tehál ako pred­tým. Nech si slamu zbierajú sami. 8 Žiadaj­te však od nich rov­naké množs­tvo tehál, aké vy­rábali do­siaľ. Nič im nezľavuj­te, lebo sú leniví. Pre­to volajú: Chceme odísť a obetovať svoj­mu Bohu. 9 Tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou, aby sa mali čím za­oberať a nedávali na klam­né reči. 10 Po­háňači ľudu a do­zor­covia išli a oznámili ľudu: Toto hovorí faraón: Slamu vám už nedám. 11 Sami si ju zbieraj­te, kde náj­dete. Z povinností vám však nič ne­ubud­ne. 12 Ľud sa roz­pŕchol po celom Egyp­te, aby si na str­nis­kách naz­bieral slamu. 13 Po­háňači naliehali a hovorili: Rob­te každý deň tak, ako vtedy, keď ste do­stávali slamu. 14 Iz­rael­ských do­zor­cov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi po­háňači, bili a hovorili: Prečo ste ani dnes, ani včera ne­urobili toľko tehál ako pred­tým? 15 Iz­rael­skí do­zor­covia sa išli sťažovať k faraónovi: Prečo tak za­ob­chádzaš so svojimi ot­rok­mi? 16 Slamu tvojím ot­rokom nedávajú, a pred­sa nám pri­kazujú: Rob­te teh­ly! Teraz tvojich ot­rokov ešte aj bijú, ale na vine sú tvoji ľudia. 17 Faraón od­povedal: Ste leniví a pre­tože ste leniví, hovoríte: Poďme obetovať Hos­podinovi. 18 Choďte a pracuj­te! Slamu nedos­tanete, ale určené množs­tvo tehál odo­vzdáte. 19 Iz­rael­skí do­zor­covia videli, že je s nimi zle, keď počuli: Ne­smiete znížiť den­nú výrobu tehál. 20 Keď vy­chádzali od faraóna, stret­li sa s Mojžišom a Áronom, ktorí na nich čakali. 21 Do­zor­covia im po­vedali: Nech to vidí Hos­podin a nech roz­súdi! Vy ste nám po­kazili dob­ré meno pred faraónom a jeho služob­ník­mi. Dali ste im do ruky zbraň, aby nás po­v­raždili. 22 Mojžiš sa ob­rátil na Hos­podina a po­vedal: Pane, prečo si do­pus­til na ten­to ľud toľko zla? Načo si ma vlast­ne po­slal? 23 Od­vtedy, čo som pred­stúpil pred faraóna, aby som hovoril v tvojom mene, tomuto ľudu sa vodí ešte horšie, a ty ho stále ne­vys­lobodzuješ.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček