Ekumenický2. Mojžišova7

2. Mojžišova

Exodus

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom za­stupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom: 2 Ty mu po­vieš všet­ko, čo ti pri­kážem a tvoj brat Áron bude hovoriť s faraónom, aby pre­pus­til Iz­raelitov zo svojej krajiny. 3 Ja však za­tvr­dím faraónovo srd­ce a v Egypte urobím mnoho svojich znamení a zá­zrakov. 4 Faraón vás ne­pos­lúch­ne, ale ja položím ruku na Egypt a po­mocou tvr­dých tres­tov vy­vediem z Egypta svoje od­diely, svoj ľud, Iz­raelitov. 5 Keď vy­striem svoju ruku na Egypt a vy­vediem z neho Iz­raelitov, vtedy Egypťania po­znajú, že ja som Hos­podin. 6 Mojžiš a Áron urobili všet­ko tak, ako im pri­kázal Hos­podin, tak to urobili. 7 Mojžiš mal osem­desiat rokov a Áron osem­desiatt­ri, keď hovorili s faraónom. 8 Hos­podin po­vedal Mojžišovi a Áronovi: 9 Keď vás faraón vy­zve: Pre­ukážte sa nejakým zá­zrakom! — po­vieš Áronovi: Vez­mi si palicu a hoď ju pred faraóna! A ona sa pre­mení na veľkého hada. 10 Mojžiš a Áron pred­stúpili pred faraóna a urobili tak, ako im pri­kázal Hos­podin. Áron hodil palicu pred faraóna a pred jeho služob­níkov a tá sa pre­menila na veľkého hada. 11 Faraón za­volal mudr­cov a čarodej­níkov a egypt­skí vešt­ci urobili svojimi čarami to is­té. 12 Každý z nich hodil svoju palicu a tie sa pre­menili na veľké hady; no Áronova palica po­hl­tila ich palice. 13 Faraónovo srd­ce sa za­tvr­dilo a ne­pos­lúchol ich, ako pred­povedal Hos­podin. Prvá rana: krv14 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Faraónovo srd­ce je ne­ob­lom­né. Nech­ce ľud pre­pus­tiť. 15 K faraónovi choď ráno, keď pôj­de k vode, po­stav sa pred neho na brehu Nílu a vez­mi si do ruky palicu, ktorá sa zmenila na hada. 16 Po­vieš mu: Hos­podin, Boh Heb­rejov, ma po­siela k tebe s odkazom: Pre­pusť môj ľud, aby mi na púšti slúžil. Ty si ho do­siaľ ne­pos­lúchol. 17 Pre­to Hos­podin hovorí: Podľa toh­to po­znáš, že ja som Hos­podin: Po­zri, teraz palicou, ktorú mám v ruke, ud­riem vodu v Níle a tá sa zmení na krv. 18 Aj ryby, čo sú v Níle, po­hynú. Níl bude pách­nuť, takže Egypťania nebudú môcť z neho piť vodu. 19 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi si palicu a vy­stri ruky nad egypt­ské vody, nad ich po­toky, níl­ske kanály, jazerá a nad všet­ky vod­né nád­rže. Zmenia sa na krv. V celom Egyp­te, ešte aj v drevených a kamen­ných nádobách bude krv. 20 Mojžiš a Áron spl­nili Hos­podinov príkaz. Áron zdvihol palicu, ktorú mal v ruke, a pred očami faraóna a jeho služob­níkov ud­rel vodu Nílu a všet­ka voda v ňom sa zmenila na krv. 21 Ryby v Níle za­hynuli a Níl začal pách­nuť, takže Egypťania ne­moh­li z neho piť vodu. Krv bola v celom Egyp­te. 22 To is­té však urobili aj egypt­skí vešt­ci svojimi čarami. Faraónovo srd­ce sa za­tvr­dilo a ne­pos­lúchol ich, ako pred­povedal Hos­podin. 23 Faraón sa ob­rátil a od­išiel do svoj­ho domu. Ani toto si ne­pripus­til k srdcu. 24 Všet­ci Egypťania kopali stud­ne na okolí Nílu, aby zís­kali pit­nú vodu, pre­tože vodu z Nílu ne­moh­li piť. 25 Od­vtedy uplynulo pl­ných sedem dní, čo Hos­podin za­siahol Níl. Druhá rana: žaby26 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a po­vedz mu: Toto hovorí Hos­podin: Pre­pusť môj ľud, aby mi slúžil. 27 Ak sa však budeš zdráhať pre­pus­tiť ho, na­pad­nem celé tvoje územie žabami. 28 Níl sa bude hmýriť žabami; vy­lezú a vnik­nú aj do tvoj­ho domu, do tvojej spál­ne, na tvoju po­steľ, do domu tvojich služob­níkov a medzi tvoj ľud, do tvojich pecí a do korýt na chlieb. 29 Aj po tebe, po tvojom ľude a po všet­kých tvojich služob­níkoch budú liezť žaby.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček