Ekumenický2. Mojžišova11

2. Mojžišova

Exodus

Ohlásenie poslednej pohromy1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ešte jed­nou ranou za­siah­nem faraóna a Egypt. Po­tom vás pre­pus­tí; ba nielen pre­pus­tí, ale priam vás vy­ženie. 2 Po­vedz teda ľudu, aby si každý muž vy­žiadal od svoj­ho priateľa a každá žena od svojej sused­ky striebor­né a zlaté pred­mety. 3 Hos­podin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Mojžiša si totiž v Egypte mimoriad­ne vážili faraónovi služob­níci i jeho ľud. 4 Po­tom Mojžiš po­vedal: Hos­podin hovorí: O polnoci prej­dem Egyp­tom. 5 V Egypte zo­mrú všet­ci pr­vorodení od faraónov­ho pr­vorodeného syna, ktorý má za­sad­núť na trón, až po pr­vorodeného syna ot­rokyne, ktorá je pri žar­nove, ako aj všet­ko pr­vorodené z dobytka. 6 Po celom Egyp­te sa bude ozývať veľký nárek, akého do­siaľ nebolo a ani nebude. 7 Na nijakého Iz­raelitu ani len pes nezašteká — ani na človeka, ani na dobytča — aby ste po­znali, že Hos­podin robí roz­diel medzi Egyp­tom a Iz­raelom. 8 Po­tom prídu ku mne všet­ci tvoji služob­níci, po­klonia sa mi a budú prosiť: Odíď aj so všet­kým svojím ľudom, ktorý ťa na­sleduje. Po­tom odídem. Po­tom Mojžiš od­išiel od faraóna veľmi roz­hnevaný. 9 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Faraón vás ne­pos­lúch­ne, pre­to sa v Egypte stane ešte veľa mojich zá­zrakov. 10 Mojžiš a Áron všet­ky tie zá­zraky pred faraónom urobili, no Hos­podin faraónovo srd­ce za­tvr­dil, takže Iz­raelitov zo svojej krajiny ne­prepus­til.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček