Ekumenický2. Mojžišova2

2. Mojžišova

Exodus

Mojžišovo narodenie1 Is­tý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svoj­ho kmeňa. 2 Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pek­ný, ukrývala ho tri mesiace. 3 Keď ho už ďalej ne­moh­la skrývať, vzala papyrusový košík, vy­mazala ho as­fal­tom a smolou, vložila doň chlap­ca a položila ho do trs­tiny pri brehu Nílu. 4 Jeho ses­tra sa po­stavila obďaleč, aby sa do­zvedela, čo sa s ním stane. 5 Vtedy sa faraónova dcéra prišla kúpať do Nílu; jej služob­nice sa za­tiaľ pre­chádzali po brehu. Keď v tŕstí za­zrela košík, po­slala svoju slúžku, aby ho prinies­la, 6 a keď ho ot­vorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Zľutovala sa nad ním a po­vedala: Toto je chlapec z hebrejských detí! 7 Vtedy sa jeho ses­tra spýtala faraónovej dcéry: Mám ti ísť za­volať doj­ku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila? 8 Faraónova dcéra jej od­povedala: Choď! Dievča šlo a za­volalo mat­ku dieťaťa. 9 Faraónova dcéra jej po­vedala: Vez­mi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa od­mením. Žena vzala dieťa a dojčila ho. 10 Keď chlapec od­rás­tol, pri­vied­la ho k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a do­dala: Veď som ho vy­tiah­la z vody. Mojžišov útek k Midjánčanom11 Keď Mojžiš dorás­tol, šiel k svojim bratom a videl ich ťažkú prácu. Pri­tom zbadal, ako is­tý Egypťan bije jed­ného z jeho heb­rej­ských bratov. 12 Roz­hliadol sa a keď ni­koho ne­videl, Egypťana za­bil a za­hrabal do pies­ku. 13 Keď na druhý deň vy­šiel, spozoroval, ako sa dvaja Heb­reji bijú. Spýtal sa útočníka: Prečo biješ svoj­ho druha? 14 Ten mu od­povedal: Kto ťa určil za do­zor­cu a sud­cu nad na­mi? Chceš azda za­biť aj mňa, ako si za­bil toho Egypťana? Vtedy sa Mojžiš preľakol a po­mys­lel si: Tak už to vedia! 15 Keď sa o tom do­počul faraón, chcel dať Mojžiša za­biť. Mojžiš však utiekol do krajiny Mid­jánčanov a sadol si k studni. 16 Mid­ján­sky kňaz mal sedem dcér, ktoré prišli načer­pať vodu do válovov a na­pojiť stádo svoj­ho ot­ca. 17 Vtom prišli pas­tieri a odo­hnali ich. Mojžiš však vstal, po­mohol im a na­pojil ich stádo. 18 Keď sa vrátili k otcovi Reúelovi, spýtal sa ich: Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili? 19 Od­povedali mu: Nejaký Egypťan nás vy­slobodil z rúk pas­tierov, ba načer­pal nám aj vodu a na­pojil stádo. 20 Otec sa spýtal dcér: Kde je? Prečo ste ho tam nechali? Za­volaj­te ho, nech sa naje! 21 Mojžiš sa roz­hodol zo­stať u tohto muža, ktorý mu dal svoju dcéru Cip­póru za ženu. 22 Porodila mu syna a dal mu meno Geršóm. Po­vedal totiž: Stal som sa pri­sťahoval­com v cudzej krajine. 23 Po dl­hšom čase egypt­ský kráľ zo­mrel. Iz­raeliti však stále stenali a kričali pod ťar­chou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vy­stupovalo k Bohu. 24 Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. 25 Zhliadol na synov Iz­raela a vzal to na vedomie.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček