Ekumenický2. Mojžišova16

2. Mojžišova

Exodus

Manna a prepelice1 Celá iz­rael­ská po­spolitosť od­išla z Élimu a pät­nás­ty deň druhého mesiaca po od­chode z Egypta prišla na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom. 2 Celá iz­rael­ská po­spolitosť re­ptala proti Mojžišovi a Áronovi. 3 Iz­raeliti im hovorili: Radšej sme moh­li po­mrieť Hos­podinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hr­n­coch mäsa a najed­li sme sa chleba do sýtos­ti. Vy ste nás však vy­vied­li na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vy­hubili hladom. 4 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Ľud nech vy­chádza a na­berie si, koľko bude každý deň po­trebovať. Tým ho vy­skúšam, či sa bude správať podľa môj­ho zákona, alebo nie. 5 Na šies­ty deň si naz­bierajú a pri­pravia dvak­rát toľko než v iné dni. 6 Mojžiš a Áron po­vedali všet­kým Iz­raelitom: Večer po­znáte, že to bol Hos­podin, kto vás vy­viedol z Egypta, 7 a ráno uzriete Hos­podinovu slávu. Počul totiž vaše re­ptanie proti Hos­podinovi. Veď čo sme my, že re­pcete proti nám? 8 Mojžiš do­dal: Po­znáte to podľa toho, že Hos­podin vám dá večer jesť mäso a ráno chlieb, aby ste sa na­sýtili, a to na­priek tomu, že počul, ako ste proti nemu re­ptali. Čo sme my? Nie proti nám re­pcete, ale proti Hos­podinovi. 9 Mojžiš po­vedal Áronovi: Po­vedz celej iz­rael­skej po­spolitos­ti: Pred­stúp­te pred Hos­podina, lebo počul vaše re­ptanie! 10 Keď to Áron oznámil celej po­spolitos­ti Iz­raelitov, ob­rátili sa k púšti a vtedy sa v oblaku zjavila Hos­podinova sláva. 11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 12 Počul som re­ptanie Iz­raelitov. Oznám im: Pod­večer sa najete mäsa a ráno sa na­sýtite chlebom, aby ste vedeli, že ja som Hos­podin, váš Boh. 13 Keď na­stal večer, prileteli pre­pelice a po­kryli tábor. Ráno zasa ležala okolo tábora na­padaná rosa. 14 Keď sa rosa stratila, na po­vr­chu púšte sa ob­javilo čosi drob­né, zrnité, drob­né ako inovať. 15 Keď to Iz­raeliti videli, jeden druhého sa pýtali: Čo je to? Ne­vedeli totiž, čo to je. Mojžiš im po­vedal: To je chlieb, ktorý vám dáva Hos­podin ako po­krm. 16 Toto je to, o čom Hos­podin pri­kázal: Nech si každý naz­biera toľko, koľko po­trebuje na jedenie. Každý si na­berie podľa počtu osôb v stane, ómer na osobu. 17 Iz­raeliti tak aj urobili; nie­kto naz­bieral viac, iný menej. 18 Po­tom od­meriavali ómerom. Ten, kto naz­bieral mnoho, ne­mal nad­bytok. Kto naz­bieral málo, ne­mal nedos­tatok. Každý naz­bieral toľko, koľko po­treboval. 19 Mojžiš im po­vedal: Nech si z toho ni­kto ne­od­kladá na ráno! 20 Nie­ktorí však Mojžiša ne­pos­lúch­li a niečo si ponechali na ráno. Sčer­vivelo im to a za­páchalo. Mojžiš sa na nich roz­hneval. 21 Tak zbierali každé ráno podľa toho, kto koľko zjedol. Keď začalo hriať sln­ko, roz­topilo sa to. 22 Šies­ty deň si naz­bierali dvak­rát toľko chleba, dva ómery na osobu. Vtedy prišli všet­ky kniežatá po­spolitos­ti a hlásili to Mojžišovi. 23 Ten im po­vedal: Toto hovorí Hos­podin: Zaj­tra je sobota, deň od­počin­ku za­svätený Hos­podinovi. Čo treba upiecť, upečte, čo treba uvariť, uvar­te, čo zo­stane, od­ložte a uschovaj­te do rána. 24 Od­ložili si teda na ráno, ako pri­kázal Mojžiš, a nezapáchalo to, ani čer­vy v tom neboli. 25 Mojžiš po­vedal: Zjedz­te to dnes, lebo dnes je Hos­podinov sobot­ný deň od­počin­ku. Dnes nenáj­dete na poli nič. 26 Šesť dní budete zbierať, sied­my deň je však deň sobot­ného od­počin­ku, v ten deň nič nenáj­dete. 27 Keď nie­ktorí z ľudu šli zbierať aj sied­my deň, nič nenašli. 28 Vtedy Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Do­kedy mi budete od­porovať a nebudete za­chovávať moje príkazy a zákony? 29 Po­zrite, Hos­podin vám dal deň sobot­ného od­počin­ku. Pre­to vám šies­ty deň dáva chlieb na dva dni. Každý nech zo­stane tam, kde je. Sied­my deň nech ni­kto ne­vychádza zo svoj­ho mies­ta. 30 Ľud teda sied­my deň od­počíval. 31 Tomu po­kr­mu dali Iz­raeliti meno man­na. Bol biely ako korian­drové semeno a chutil ako medový koláč. 32 Mojžiš po­vedal: Hos­podin pri­kázal toto: Na­plň man­nou ómer, aby sa za­chovala pre vaše budúce po­kolenie, aby videli chlieb, ktorým som vás živil na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypta. 33 Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi džbán, na­syp doň pl­ný ómer man­ny a ulož ju pred Hos­podinom, aby sa za­chovala pre vaše po­kolenia. 34 Áron ju položil pred svedec­tvo, aby sa uchovala, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 35 Iz­raeliti jed­li man­nu štyrid­sať rokov, kým ne­prišli do krajiny, v ktorej sa mali usíd­liť. Jedávali man­nu, kým ne­prišli k hraniciam Kanaánu. 36 Ómer je desatina éfy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček