Ekumenický2. Mojžišova3

2. Mojžišova

Exodus

Mojžišovo povolanie a poslanie1 Mojžiš pásol stádo svoj­ho tesťa Jit­ra, mid­ján­skeho kňaza. Raz prešiel so stádom za púšť a došiel k Božiemu vr­chu Horebu. 2 Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hos­podinov an­jel. Mojžiš videl, ako ker horí a nez­hára. 3 Po­vedal si: Pôj­dem po­zrieť na ten zvlášt­ny jav, prečo ker nez­hára. 4 Keď Hos­podin videl, že sa ide po­zrieť, oslovil ho z kra: Mojžiš, Mojžiš! On od­povedal: Tu som. 5 Boh po­vedal: Ne­prib­ližuj sa! Vy­zuj si san­dále, lebo mies­to, na ktorom stojíš, je pôda svätá! 6 Po­tom mu po­vedal: Ja som Boh tvoj­ho otca — Boh Ab­raháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Vtedy si Mojžiš za­kryl tvár, lebo sa bál po­zrieť na Boha. 7 Hos­podin mu po­vedal: Dob­re som si všimol út­rapy svoj­ho ľudu v Egypte. Počul som jeho volanie o pomoc pod úder­mi po­háňačov a viem o jeho boles­tiach. 8 Pre­to som zo­stúpil, aby som ho vy­slobodil z moci Egyp­ta a vy­viedol z tej krajiny do krajiny dob­rej a rozľah­lej, oplývajúcej mliekom a medom, kde bývajú Kanaánčania, Chetiti, Amorejčania, Periz­zeji, Chiv­viji a Jebúseji. 9 Kvílenie Iz­raelitov došlo ku mne a videl som aj ich utr­penie, i to, ako ich Egypťania utláčajú. 10 Teraz choď, po­sielam ťa k faraónovi. Vy­veď môj ľud, Iz­raelitov, z Egypta! 11 Mojžiš však po­vedal Bohu: Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vy­viedol Iz­raelitov z Egypta? 12 Boh ho uis­til: Budem s tebou. Toto ti bude znamením, že som ťa ja po­slal: Keď vy­vedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tom­to vr­chu. 13 Mojžiš sa však Boha opýtal: Keď prídem k Izraelitom a po­viem im: Boh vašich ot­cov ma po­siela k vám a oni sa ma spýtajú: Aké je jeho meno? Čo im po­viem? 14 Boh po­vedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som; a do­dal: Iz­raelitom po­vieš: „Ja som“ ma po­slal k vám. 15 Boh ešte po­vedal Mojžišovi: Iz­raelitom po­vedz toto: Po­slal ma k vám Hos­podin, Boh vašich ot­cov — Boh Ab­raháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Toto je moje meno naveky, ktorým si ma budú pri­pomínať a vzývať z pokolenia na po­kolenie. 16 Choď, zhromaždi starších Iz­raela a po­vedz im: Zjavil sa mi Hos­podin, Boh vašich ot­cov — Boh Ab­raháma, Izáka a Jákoba — a po­vedal mi: Po­zor­ne som sledoval vás, aj to, čo sa s vami deje v Egypte, 17 a po­vedal som si: Vy­vediem vás z egyptského ú­tlaku do krajiny Kanaánčanov, Chetitov, Amorejčanov, Periz­zejov, Chiv­vijov a Jebúsejov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. 18 Keď po­slúch­nu tvoj hlas, pôj­deš so staršími Iz­raela k egyptskému kráľovi a po­viete mu: Stretol sa s nami Hos­podin, Boh Heb­rejov. Teraz máme ísť na troj­dňovú ces­tu na púšť a obetovať Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. 19 Ja však viem, že egypt­ský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho moc­nou rukou donútim. 20 Pre­to vy­striem ruku a za­siah­nem Egypt rôz­nymi div­mi, ktoré vy­konám medzi nimi. Po­tom vás pre­pus­tí. 21 V Egypťanoch vzbudím priazeň voči tomuto ľudu. Keď budete od­chádzať, ne­pôj­dete na­práz­dno. 22 Každá žena si vy­pýta od sused­ky a spolu­bývajúcej striebor­né a zlaté pred­mety i plášte a naložíte ich na svojich synov a dcéry. Tak­to olúpite Egypt.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček