Ekumenický2. Mojžišova35

2. Mojžišova

Exodus

Zhotovenie svätostánku1 Mojžiš zhromaždil celú po­spolitosť Iz­raelitov a po­vedal im: Hos­podin pri­kázal, aby ste do­držiavali toto: 2 Šesť dní budete vy­konávať svoje práce a sied­my deň budete mať sláv­nosť, Hos­podinov svätý deň sobot­ného od­počin­ku. Každý, kto by vtedy konal nejakú prácu, musí zo­mrieť. 3 V deň sobot­ného od­počin­ku nebude ni­kto za­kladať oheň v nijakom príbyt­ku. 4 Mojžiš celej po­spolitos­ti Iz­raelitov vy­hlásil: Hos­podin pri­kázal toto: Vy­ber­te z toho, čo máte, pre Hos­podina na obetu po­z­dvihovania. 5 Nech každý ochot­ne prinesie obetu po­z­dvihovania pre Hos­podina: zlato, strieb­ro, bronz, 6 fialový a čer­vený pur­pur, kar­mazín, jem­né plát­no, koziu sr­sť, 7 čer­veno sfar­bené baranie a tachašové kože, akáci­ové drevo, 8 olej na svietenie, bal­zamy do oleja na po­mazanie, voňavé kadid­lo, 9 ónyxové kamene a iné drahokamy na výz­dobu efódu a ná­pr­s­níka. 10 Každý z vás, kto má dar zručnos­ti, nech príde a urobí všet­ko, čo Hos­podin pri­kázal: 11 príbytok, jeho stan, pri­krýv­ku, spony, do­sky, žr­de, stĺpy, pod­stav­ce, 12 ar­chu a jej žr­de, vr­ch­nák a vnútor­nú oponu, 13 stôl a jeho žr­de, aj všet­ko náradie i s posvätnými chleb­mi, 14 sviet­nik na svietenie s náradím, lam­py a oleje na svietenie, 15 kadid­lový ol­tár a jeho žr­de, olej na po­mazanie, kadid­lo z voňavých látok, zác­lonu k vchodu do príbyt­ku, 16 ol­tár na spaľovanú obetu a k nemu bron­zové mriežky, jeho žr­de, všet­ko prís­lušné náradie a umývad­lo s podstavcom, 17 plach­ty pre ná­dvorie, jeho stĺpy s podstavcami a zác­lona na vchod do ná­dvoria, 18 kolíky pre príbytok, kolíky pre ná­dvorie a prís­lušné po­v­razy, 19 utkané rúcha na službu vo svätyni, sväté rúcha pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov, na kňaz­skú službu. 20 Po­tom celá po­spolitosť Iz­raelitov od­išla od Mojžiša. 21 Každý, kto bol ochot­ný a koho po­bádala myseľ, prišiel s obetou po­z­dvihovania pre Hos­podina na zhotovenie stanu stretávania, na všet­ku jeho službu a na po­svät­né rúcha. 22 Pri­chádzali muži i ženy s ochotným srd­com a prinášali náram­ky, krúžky, prs­tene, príves­ky a všelijaké zlaté pred­mety. Každý, kto chcel obetovať Hos­podinovi zlato, priniesol ho. 23 Každý kto mal fialový a čer­vený pur­pur, kar­mazín, jem­né plát­no, koziu sr­sť, čer­veno sfar­bené baranie a tachašové kože, priniesol ich. 24 Kto chcel priniesť obetu po­z­dvihovania v striebre a bron­ze, priniesol to ako obetu po­z­dvihovania Hos­podinovi. Každý, kto mal akáci­ové drevo, súce na zhotovenie boho­služob­ného diela, priniesol ho. 25 Aj všet­ky zručné ženy vlast­noručne priad­li a prinášali hotovú priadzu, fialový a čer­vený pur­pur, kar­mazín a jem­né plát­no. 26 Všet­ky ženy, ktoré mali ochot­né srd­ce a vrodenú zručnosť, priad­li koziu sr­sť. 27 Vod­covia prinášali ónyxové kamene a iné drahokamy na výz­dobu efódu a ná­pr­s­níka, 28 bal­zam a olej na svietenie i olej na po­mazanie a kadid­lo z voňavých látok. 29 Iz­raeliti, každý muž a žena, ktorých na­bádalo srd­ce priniesť dar Hos­podinovi na zhotovenie celého diela, ktoré pro­stred­níc­tvom Mojžiša roz­kázal vy­konať Hos­podin, prinášali dob­rovoľné dary Hos­podinovi. 30 Mojžiš po­vedal Iz­raelitom: Po­zrite, Hos­podin po­volal po mene Becaleela, Úriho syna, Chúrov­ho syna z Júdovho kmeňa. 31 Na­pl­nil ho Božím Duchom, dal mu múd­rosť, dô­vtip, zručnosť pre každú prácu, 32 aby mohol zhotovovať ná­vr­hy a uskutočňovať ich v zlate, strieb­re a bron­ze, 33 ok­resávať kamene na osádzanie, opracúvať drevo, aby mohol zhotovovať všet­ky umelec­ké práce. 34 Dal mu aj schop­nosť poúčať iných, jemu aj Oholíabovi, Achísamakov­mu synovi z Dánovho kmeňa. 35 Na­pl­nil ich múd­rosťou, aby moh­li zhotovovať akékoľvek práce: remesel­níc­ke, umelec­ké, výšiv­kár­ske z fialového a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a z jemného plát­na, ako aj tkáčs­ke práce. Oni budú vy­konávať všet­ky práce a na­vrhovať plány.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček