Roháček1. Mojžišova15

1. Mojžišova

Genesis

Potomstva Abramovho jako hviezd.1 Po tých­to veciach stalo sa slovo Hos­podinovo k Ab­ramovi vo videní po­vediac: Neboj sa Ab­rame, ja som tvojím štítom a tvojou od­platou veľmi velikou. 2 Na to po­vedal Ab­ram: Ó, Pane, Hos­podine, čože mi dáš, keď ja ta od­chádzam bez­det­ný, a majiteľom môj­ho domu je damašs­ký Eliézer! 3 A ešte povedal Ab­ram: Hľa, mne si nedal semena, a tak hľa, cudzí syn môj­ho domu bude mojím dedičom. 4 A hľa, slovo Hos­podinovo s­talo sa k nemu po­vediac: Ten nebude tvojím dedičom, ale ten, ktorý vy­j­de z tvoj­ho života, ten bude tvojím dedičom. 5 A Hos­podin ho vy­viedol von a riekol: Nože po­zri hore na nebo a spočítaj hviez­dy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol: Tak bude tvoje semä. 6 A uveril Hos­podinovi, a on mu to počítal za spraved­livosť. Smluva Hospodinova s Abramom.7 A riekol mu: Ja som Hospodin, ktorý som ťa vy­viedol z Úra Chal­dejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. 8 A po­vedal: Ó, Pane, Hos­podine, po čom po­znám, že ju zdedím trvale? 9 A riekol mu: Vez­mi mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu a troj­ročného barana a hrd­ličku a holúbä. 10 Vtedy mu vzal všet­ky tie veci a poroz­tínal ich na poly a dal každú polo­vicu oproti jej polo­vici, ale vtákov nerozťal. 11 Tu sa spus­tili draví vtáci na mŕt­voly, a Ab­ram ich od­háňal. 12 A stalo sa, keď za­pádalo sl­n­ce, že padol tuhý spánok na Ab­rama, a hľa, náram­ný strach a veľká tma pri­pádala na neho. 13 A Hos­podin riekol Ab­ramovi: Vedz is­tot­ne, že tvoje semeno bude po­hos­tínom v zemi, ktorá nebude pat­riť im, a budú im, ľuďom tej zeme, slúžiť, a budú ich trápiť štyris­to rokov. 14 Ale aj národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť, a po­tom vy­j­dú s veľkým majet­kom. 15 A ty poj­deš ku svojim ot­com v po­koji; po­chovaný budeš v dob­rej starobe. 16 Ale štvr­té po­kolenie sa na­vráti sem, lebo ešte doteraz nie je do­pl­nená ne­právosť Amoreja. 17 A stalo sa, keď zašlo sl­n­ce, že na­stala hus­tá tma, a hľa, z­javila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, ktorá prešla po­medzi tie rozťaté diely. 18 Toho dňa učinil Hos­podin sm­luvu s Ab­ramom a riekol: Tvoj­mu semenu som dal túto zem od Egypt­skej rieky až po veľkú rieku, rieku Euf­rates, 19 Keneja, Kenizeja, Kad­moneja, 20 Heteja, Ferezeja i Refai­mov, 21 ako aj Amoreja, Kananeja, Gir­gazeja a Jebuzeja.