Roháček1. Mojžišova7

1. Mojžišova

Genesis

Uvedenie potopy.1 Po­tom riekol Hos­podin No­achovi: Voj­di do korábu ty i celý tvoj dom, lebo teba som videl spraved­livého pred sebou v tom­to po­kolení. 2 Zo všet­kých hoviad čis­tých si vez­meš po sed­moro, vše sam­ca i jeho samicu, ale z hoviad, ktoré nie sú čis­té, vez­meš po dvoje, sam­ca i jeho samicu, 3 tiež i z nebes­kého vtác­tva po sed­moro, sam­ca i samicu, aby bolo živé za­chované semä na tvári celej zeme. 4 Lebo ešte pominie sedem dní, a dám pršať na zem štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí a za­hladím s tvári zeme každú bytosť, ktorú som učinil. 5 Vtedy učinil No­ach všet­ko tak, ako mu to pri­kázal Hos­podin. 6 A No­ach mal šesťs­to rokov vtedy, keď prišla po­topa, voda na zem. 7 A tak vošiel No­ach i jeho synovia i jeho žena i ženy jeho synov s ním do korábu pred vodami po­topy. 8 Z čis­tých hoviad i z hoviad, ktoré nie sú čis­té, i z vtác­tva i zo všetkého, čo sa plazí na zemi, 9 po dvoje vošly k No­achovi do korábu, vše samec a samica tak, ako Bôh pri­kázal No­achovi. 10 Po­tom stalo sa po sied­mich dňoch, že prišly vody po­topy na zem. 11 V roku šesťs­to života No­achov­ho, druhého mesiaca, sedem­nás­teho dňa toho mesiaca, toho dňa sa roz­trh­ly všet­ky žried­la velikej priepas­ti, a ot­vorily sa prieduchy nebies. 12 A bol príval na zemi štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí. 13 Práve toho dňa vošiel No­ach, Sem, Cham a Jafet, synovia No­achovi, i žena No­achova i tri ženy jeho synov s nimi do korábu, 14 oni i každé zviera podľa svoj­ho druhu i každé hovädo podľa svoj­ho druhu i každý plaz, ktorý sa plazí na zemi, podľa svoj­ho druhu i každý vták podľa svoj­ho druhu, všet­ko, čo je vták, všet­ko ok­rýd­lené. 15 A vošli k No­achovi do korábu, dve a dve z každého tela, v ktorom je duch života. 16 A tie, ktoré vošly, vošly samec a samica z každého tela tak, ako mu bol pri­kázal Bôh. A Hos­podin za­vrel za ním. 17 A keď bola po­topa štyrid­sať dní na zemi, vtedy rozm­nožily sa vody a zo­dvih­ly koráb, a vzniesol sa hore od zeme. 18 A vody zmoc­nely a veľmi sa rozm­nožily na zemi, a koráb sa niesol na vodách. 19 A vody náram­ne zmohut­nely na zemi, a po­kryly sa všet­ky, i tie naj­vyššie vr­chy, ktoré boly pod celým nebom; 20 pät­násť lakťov voz­výš zmohut­nely vody a po­kryly vr­chy. 21 A tak zomrelo každé telo, ktoré sa hýbe na zemi: z vtác­tva, z hoviad, z poľných zvierat, zo všet­kého hmyzu, ktorý sa hemží na zemi, i každý človek. 22 Všet­ko, čo malo dych ducha života vo svojich no­z­drách zo všet­kého, čo žilo na suchu, zo­mrelo. 23 A tak vyhladil Bôh každú bytosť, ktorá bola na tvári zeme, od človeka až do hoväda, až do plazu a do nebes­kého vtáka; všet­ko bolo vy­hladené zo zeme, a zo­stal iba No­ach a to, čo bolo s ním v korábe. 24 A vody moc­nely na zemi sto päťdesiat dní.