Roháček1. Mojžišova15,11

1. Mojžišova 15:11

Genesis

Tu sa spus­tili draví vtáci na mŕt­voly, a Ab­ram ich od­háňal.


Verš v kontexte

10 Vtedy mu vzal všet­ky tie veci a poroz­tínal ich na poly a dal každú polo­vicu oproti jej polo­vici, ale vtákov nerozťal. 11 Tu sa spus­tili draví vtáci na mŕt­voly, a Ab­ram ich od­háňal. 12 A stalo sa, keď za­pádalo sl­n­ce, že padol tuhý spánok na Ab­rama, a hľa, náram­ný strach a veľká tma pri­pádala na neho.

späť na 1. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Tu sa spus­tili draví vtáci na mŕt­voly, a Ab­ram ich od­háňal.

Evanjelický

11 Draví vtáci sa zlietali na mŕt­ve telá, ale Ab­rám ich od­háňal.

Ekumenický

11 Dravé vtáky zlietali na mŕt­ve telá a Ab­rám ich od­háňal.

Bible21

11 K mrt­vým tělům se snáše­li drav­ci, ale Abram je od­háněl.