Roháček1. Mojžišova14

1. Mojžišova

Genesis

Vojna proti Sodomänom. Lot zajatý.1 A stalo sa za dní Am­rafela, kráľa Sineára, Ar­jocha, kráľa El­lasára, Kedor­laómera, kráľa Elama, a Tideála, kráľa národov, 2 že títo kráľovia pustili sa do voj­ny s Bérom, kráľom Sodomy, a s Biršom, kráľom Gomory, so Šineábom, kráľom Ad­my, a so Šemeberom, kráľom Cebojima, a s kráľom Bely, to jest Coára. 3 Všet­ci títo súc spolčení sišli sa do doliny Sid­dim, k­torá je teraz Soľným morom. 4 Dvanásť rokov slúžili Kedor­laómerovi a trinás­teho roku sa sprotivili. 5 A v š­tr­nás­tom roku prišiel Kedor­laómer i kráľovia, ktorí boli s ním, a zbili Refai­mov v Aštarót-kar­najime a Zuzimov v Háme a Emimov na rovine Kir­jatajim, 6 i Chórov na ich vr­chu Seire až po El-fáran, ktoré je nad púšťou. 7 A vrátiac sa prišli k En­mišpátu, čo je Kádeš, a zbili celý kraj Amalecha jako aj Amoreja, ktorý býval v Chacacon-támare. 8 Vy­šiel tedy kráľ Sodomy, kráľ Gomory, kráľ Ad­my, kráľ Cebojima a kráľ Bely, to jest Coára, a zriadili sa proti nim do boja v doline Sid­dim, 9 Proti Kedor­laómerovi, kráľovi Elama, Tideálovi, kráľovi národov, Am­rafelovi, kráľovi Sineára, a Ar­jochovi, kráľovi El­lasára, štyria kráľovia proti piatim. 10 Ale dolina Sid­dim bola skoro samá jama zem­skej smoly. A keď utekali, kráľ Sodomy a Gomory, popadali tam, a os­tat­ní utiek­li na vr­chy. 11 A po­brali všetok nadobud­nutý majetok Sodomy a Gomory i všet­ky ich po­traviny a išli. 12 A vzali aj Lota i jeho nadobud­nutý majetok, syna brata Ab­ramov­ho, a išli. A on býval v Sodome. Abram zachránil Lota. Melchisedech.13 Po­tom prišiel nejaký muž, ktorý utiekol, a oznámil to Hebrejovi Ab­ramovi, ktorý býval v­tedy v dúb­rave Amoreja Mam­reho, brata Eškola a brata Ánera, ktorí mali sm­luvu s Ab­ramom. 14 A keď počul Ab­ram, že je zajatý jeho brat, vy­viedol svojich zkúsených mužov osvedčených, zrodených v jeho dome, tri­sto osem­nás­tich, a hnal sa za nimi až po Dán. 15 A roz­delil sa na nich vnoci, on i jeho sluhovia, a porazil ich a stíhal ich až po Chóbu, ktorá leží na ľavej ­strane Damašku. 16 A na­vrátil všetok majetok i Lota, svoj­ho brata, i jeho majetok na­vrátil a tiež i ženy i ľud. 17 Vtedy vy­šiel kráľ Sodomy oproti ne­mu, keď sa už bol na­vrátil od porážky Kedor­laómera a kráľov, ktorí boli s ním, do doliny Šáveh, to je dolina kráľova. 18 A Mel­chisedech, kráľ Sálema, vy­niesol chlieb a víno a to bol kňaz sil­ného Boha naj­vyššieho. 19 A požeh­nal ho a riekol: Požeh­naný Ab­ram sil­nému Bohu naj­vyššiemu, majiteľovi nebies a zeme! 20 A požeh­naný sil­ný Bôh naj­vyšší, ktorý vy­dal tvojich protiv­níkov do tvojej ruky! A Ab­ram mu dal desiatok zo všet­kého. 21 A kráľ Sodomy po­vedal Ab­ramovi: Daj mi ľud a majetok vez­mi sebe. 22 Ale Ab­ram po­vedal kráľovi Sodomy: Po­z­dvihol som svoju ruku k Hos­podinovi, sil­nému Bohu naj­vyššiemu, majiteľovi nebies a zeme, 23 že ani len niti ani remen­ca z obuvi, že ne­vez­mem ničoho zo všet­kého toho, čo je tvoje, aby si ne­povedal: Ja som obohatil Ab­rama, 24 krome toho, čo zjed­li mláden­ci, a k­rome podielu mužov, ktorí išli so mnou. Áner, Eškol a Mam­re, tí nech vez­mú svoj podiel.