Roháček1. Mojžišova4

1. Mojžišova

Genesis

Kain a Ábel. Postup hriechu.1 A Adam po­znal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kai­na, a riek­la: Nadobud­la som muža s Hos­podinom. 2 A zase porodila jeho brata Ábela. A Ábel pásol ov­ce, a Kain ob­rábal zem. 3 A stalo sa po čase, že Kain doniesol Hos­podinovi obet­ný dar z plodu zeme: 4 A doniesol aj Ábel z pr­vorodených svoj­ho stáda a z ich tuku. A Hos­podin po­hliadol milos­tive na Ábela a na jeho obet­ný dar. 5 Ale na Kai­na ani na jeho obet­ný dar ne­po­hliadol, a p­reto sa Kain veľmi roz­pálil hnevom, tak, že opadla jeho tvár. 6 A Hos­podin riekol Kai­novi: Prečo si sa roz­pálil hnevom, a prečo opadla tvoja tvár? 7 Či, keď budeš dob­re robiť, nebude po­vznesená a veselá? A keď nebudeš dob­re robiť, hriech leží pri dveriach, a jeho túžba sa ne­sie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním! 8 Na to zase hovoril Kain s Ábelom, svojím bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že po­vs­tal Kain na Ábela, svoj­ho brata, a za­bil ho. 9 A Hos­podin riekol Kai­novi: Kde je Ábel, tvoj brat? A Kain povedal: Ne­viem. Či som ja strážcom svoj­ho brata? 10 A Hos­podin riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvoj­ho brata volá ku mne zo zeme! 11 A ty teraz budeš zlorečený nad tú zem, ktorá ot­vorila svoje ús­ta, aby prijala krv tvoj­ho brata z tvojej ruky. 12 Keď budeš ob­rábať zem, nebude ti viacej vy­dávať svojej sily. Behúňom a tulákom budeš na zemi. 13 Vtedy po­vedal Kain Hos­podinovi: Moja ne­právosť je väčšia, než aby mi moh­la byť od­pus­tená. 14 Hľa, za­háňaš ma dnes s tvári zeme a zp­red svojej tvári, budem sa skrývať a budem tulákom a behúňom na zemi, a stane sa, že ktokoľvek ma naj­de, za­bije ma. 15 A Hos­podin mu riekol: Pre tú príčinu, ktokoľvek by za­bil Kai­na, na tom bude po­mstené sedem­násob­ne. A Hos­podin položil znamenie na Kai­na, aby ho ni­kto nezabil, nech by ho našiel ktokoľvek. 16 A tak vyšiel Kain zp­red tvári Hos­podinovej a býval v zemi Nóda východ­ne od Édena. Potomstvo Kainovo.17 A Kain po­znal svoju ženu, a počala a porodila Hanocha. A staväl mes­to a na­zval meno mes­ta podľa mena svoj­ho syna Hanochom. 18 A Hanochovi sa narodil Irád, a Irád splodil Mechujaela, a Mechijael splodil Metušaela, a Matušael splodil Lámecha. 19 A Lámech si vzal dve ženy; jed­nej bolo meno Ada, a meno druhej bolo Cilla. 20 A Ada porodila Jabala; ten bol ot­com tých, ktorí bývajú v stánoch a pasú stádo. 21 A meno jeho brata bolo Júbal; ten bol otcom všet­kých, ktorí hrajú na har­fu a pís­kajú na píšťalu. 22 I Cil­la porodila Tubal­kai­na, kováča, ot­ca to všetkých, ktorí pracujú z medi a zo železa. A ses­tra Tubal­kai­nova bola Naama. 23 A Lámech po­vedal svojim ženám, Ade a Cil­le: Počuj­te môj hlas, ženy Lámechove! Ušima po­zoruj­te moju reč! Lebo som za­bil muža pre svoju ranu a mláden­ca pre svoju mod­rinu. 24 Lebo v­raj sedem ráz má byť po­mstený Kain, ale pre Lámecha bude po­mstené sedemdesiatsedem ráz! 25 A Adam ešte po­znal svoju ženu, a porodila syna a na­zvala jeho meno Set, lebo v­raj Bôh mi dal náh­radou iné semä na­mies­to Ábela, keď ho za­bil Kain. 26 I Setovi sa narodil syn, a na­zval jeho meno Enoš. Vtedy začali vzývať meno Hos­podinovo.