Roháček1. Mojžišova2

1. Mojžišova

Genesis

Ešte o stvorení nebies a zeme.1 A do­konané boly nebesia i zem i všet­ko ich voj­sko. 2 A Bôh do­konal sied­meho dňa svoje dielo, ktoré činil, a od­počíval sied­meho dňa od všet­kého svoj­ho diela, ktoré učinil. 3 A Bôh požeh­nal sied­my deň a po­svätil ho, lebo v ňom si od­počinul od všet­kého svoj­ho diela, ktoré stvoril Bôh činiac. 4 To rody nebies a zeme, keď boly stvorené, v deň, v ktorom činil Hos­podin Bôh zem i nebesia. 5 A ešte nebolo nijakého chras­tia poľného na zemi, ani ešte nebola nará­stla nijaká poľná bylina, lebo Hos­podin Bôh ešte nebol dal, aby pršalo na zem, ani nebolo človeka, aby bol ob­rábal zem. 6 Ale para vy­stupovala zo zeme a zvlažovala celú tvár zeme. Ešte o stvorení človeka. Raj. Eva.7 A Hos­podin Bôh utvoril Adama, človeka, vez­múc prach zo zeme a vdých­nul do jeho noz­dier dych života, a človek sa stal živou dušou. 8 A Hos­podin Bôh vy­sadil za­hradu čiže raj v Édene, od východu, a tam po­stavil človeka, ktorého utvoril. 9 A Hos­podin Bôh dal, aby vy­rás­tol zo zeme všelijaký strom žiadúc­ny na po­hľad a ovocím dobrý na jedenie, a strom života pro­stred raja ako aj strom vedenia dob­rého i zlého. 10 A rieka vy­chádzala z Édena, aby zvlažovala za­hradu, raj, a od­tiaľ sa delila a bola vo štyri hlav­né rieky. 11 Meno jed­nej je Píšon; tá ob­chádza celú zem Chavila, kde je zlato. 12 A zlato tej zeme je výbor­né; tam sa na­chodí bdelium i kameň onyx. 13 A meno druhej rieky je Gichon; tá ob­chádza celú zem Kúšovu. 14 A meno tretej rieky je Hidekel; tá tečie na­proti Asýrii. A štvr­tá rieka je Eufrates. 15 A Hos­podin Bôh vzal človeka a umiest­nil ho v za­hrade Édena, aby ju ob­rábal a mal na ňu po­zor. 16 A Hos­podin Bôh pri­kázal človekovi a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu raj­ského budeš slobod­ne jesť, 17 ale zo stromu vedenia dob­rého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, is­tot­ne zo­mrieš. 18 A Hos­podin Bôh riekol: Nie je dob­re byť človekovi samot­nému; učiním mu po­moc, ktorá by bola jemu roveň. 19 A Hos­podin Bôh utvoril bol zo zeme všelijaké zviera poľné a všelijakého vtáka nebes­kého a do­viedol ich k človekovi, aby videl ako ktoré po­menuje. A každé jako ktoré po­menoval človek, každú dušu živú, tak sa menovalo. 20 A Adam, človek, dal všet­kým mená, každému hovädu a nebes­kému vtákovi a každému zvieraťu poľnému, ale Adamovi sa nenašla po­moc, ktorá by bola bývala jemu roveň. 21 A Hos­podin Bôh dal, aby padol na Adama tvr­dý spánok a usnul. A vzal jed­no z jeho rebier a jeho mies­to za­vrel mäsom. 22 A Hos­podin Bôh vy­budoval reb­ro, ktoré vzal z Adama, v ženu, a do­viedol ju k Adamovi. 23 Vtedy po­vedal Adam: Toto už teraz je kosť z mojich kos­tí a telo z môj­ho tela; táto sa bude volať muženou, lebo táto je vzatá z muža. 24 Pre­to opus­tí muž svoj­ho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jed­no telo. 25 A boli obi­dvaja na­hí, Adam i jeho žena a nehan­bili sa.