Roháček1. Mojžišova25

1. Mojžišova

Genesis

Synovia Abrahámovi od Ketury.1 A Ab­rahám sa znova oženil a vzal si ženu, ktorej bolo meno Ketura, 2 a porodila mu Zim­rana, Jokšana, Madana, Madiana, Jišbáka a Šúacha. 3 A Jokšan splodil Šebu a Dedána. A synovia Dedánovi boli As­súrim, Letuším a Le­um­mím. 4 A synovia Madianovi: Éfa, Efer, Chanoch, Abída a El­dea. Všet­ci títo boli syn­mi Keturinimi. 5 A Ab­rahám dal všet­ko, čo mal, Izákovi. 6 A synom ženín, ktoré mal Ab­rahám, dal Ab­rahám dary a po­slal ich preč od Izáka, svoj­ho syna, kým ešte žil, na východ, do východ­nej zeme. Smrť Abrahámova.7 A toto sú dni rokov života Ab­rahámov­ho, ktoré žil: sto sedem­desiat­päť rokov. 8 A tak do­konal Ab­rahám a zo­mrel v dob­rej starobe, starý a sýty veku, a bol pri­pojený k svoj­mu ľudu. 9 A po­chovali ho Izák a Iz­mael jeho synovia, v jas­kyni Mach­pele, na poli Ef­rona, syna Cochára, Heteja, ktoré je naproti Mam­remu. 10 Na tom is­tom poli, ktoré kúpil Ab­rahám od synov Hetových; tam bol po­chovaný Ab­rahám i Sára, jeho žena. 11 A stalo sa po smr­ti Ab­rahámovej, že Bôh požeh­nal Izáka, jeho syna. A Izák býval pri stud­ni Živého, ktorý ma vidí. Rody Izmaelove.12 A toto sú rody Iz­maela, syna Ab­rahámov­ho, ktorého porodila Egypťan­ka Hagar, diev­ka Sárina, Ab­rahámovi. 13 Tedy toto sú mená synov Iz­maelových, ktorými sa menujú po svojich rodoch: pr­vorodený Iz­maelov Nebajot, Kédar, Ad­beel a Mib­sám, 14 Mišma, Dúma a Mas­sa. 15 Chadar a Téma, Jetur, Nafíš a Kéd­ma. 16 Toto sú synovia Iz­maelovi, a toto sú ich mená po ich vsiach a po ich táboroch, dvanásť kniežat ich kmeňov. 17 A toto sú roky života Iz­maelov­ho: sto trid­saťsedem rokov. A tak do­konal a zo­mrel, a bol pri­pojený k svoj­mu ľudu. 18 A bývali od Chavily až po Šúr, ktoré leží oproti Egyp­tu, jako ideš do As­sýrie. A tak položil sa losom pred tvárou všet­kých svojich bratov. Rody Izákove. Jakob a Ezav.19 A toto sú zase rody Izáka, syna Ab­rahámov­ho. Ab­rahám splodil Izáka. 20 A Izákovi bolo štyrid­sať rokov, keď si vzal Rebeku, dcéru Aramej­ca Betuela z Pádan-arama, ses­tru Aramej­ca Lábana, za ženu. 21 A Izák sa po­kor­ne mod­lil Hos­podinovi za svoju ženu, lebo bola ne­plod­ná. A Hos­podin vy­slyšal jeho po­kor­nú mod­lit­bu, a počala Rebeka, jeho žena. 22 A keď sa str­kaly deti v jej živote, riek­la: Jest­li tak, načo ja toto? A išla sa pýtať Hos­podina. 23 A Hos­podin jej po­vedal: Dva národy sú v tvojom živote, a dvojí ľud sa rozíde z tvoj­ho lona, a jeden ľud bude moc­nejší od d­ruhého ľudu, a väčší bude slúžiť menšiemu. 24 Keď sa po­tom na­pl­nily jej dni, aby porodila, tu hľa, dvojčatá boly v jej živote. 25 A vy­šiel pr­vý čer­vený, celý jako chl­patý odev, a na­zvali jeho meno Ezav, 26 a po­tom vy­šiel jeho brat, ktorého ruka držala pätu Ezavovu, a tak na­zvali jeho meno Jakob. A Izákovi bolo šesťdesiat rokov, keď ich porodila. Ezav predá prvorodenstvo.27 A keď vy­rást­li chlap­ci, bol Ezav mužom, ktorý sa roz­umel lovu, mužom poľa, a Jakob bol pros­tý muž a býval v stánoch. 28 A Izák miloval Ezava, pre­tože jedával z jeho lovu, a Rebeka zase milovala Jakoba. 29 A raz uvaril Jakob váru, a Ezav prišiel s poľa a bol us­tatý a zomdlený. 30 A Ezav po­vedal Jakobovi: Nože mi daj zhl­tnúť z toho čer­veného tu! Lebo som hlad­ný a zomdlený. Pre­to na­zvali jeho meno Edom. 31 Ale Jakob mu povedal: Predaj mi dnes­ká svoje pr­voroden­stvo! 32 A Ezav po­vedal: Hľa, jed­nako idem zo­mrieť, načože mi je pr­voroden­stvo?! 33 A Jakob po­vedal: Pri­sahaj mi dnes a hneď tu! A pri­sahal mu a predal Jakobovi svoje pr­voroden­stvo. 34 Vtedy dal Jakob Ezavovi chleba a šošovičnej váre. A jedol a pil a vstal a išiel, a tak po­hŕdol Ezav pr­voroden­stvom.