Roháček1. Mojžišova1

1. Mojžišova

Genesis

Stvorenie sveta1 Na počiat­ku stvoril Bôh nebesia a zem. 2 A zem bola nelad­ná a pus­tá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. 3 A Bôh riekol: Nech je svet­lo! A bolo svet­lo. 4 A Bôh videl svet­lo, že je dob­ré, a Bôh od­delil svet­lo od tmy. 5 A Bôh na­zval svet­lo dňom a tmu na­zval nocou. A bol večer, a bolo ráno, pr­vý deň. 6 A Bôh riekol: Nech je ob­loha medzi vodami a nech delí vody od vôd! 7 A Bôh učinil ob­lohu a od­delil vody, ktoré pod ob­lohou, od vôd, ktoré nad ob­lohou. A bolo tak. 8 A Bôh na­zval ob­lohu nebom. A bol večer, a bolo ráno, druhý deň. 9 A Bôh riekol: Nech sa shromaždia vody pod nebom na jed­no mies­to, a nech sa ukáže sušina! A bolo tak. 10 A Bôh na­zval sušinu zemou a shromaždenie vôd na­zval morami. A Bôh videl, že je to dobré. 11 A Bôh riekol: Nech vy­dá zem sviežu trávu, bylinu, vy­dávajúcu semä, ovoc­ný strom, rodiaci ovocie podľa svoj­ho druhu, v ktorom bude jeho semä, na zemi. A bolo tak. 12 A zem vy­dala sviežu trávu, bylinu, vy­dávajúcu semä podľa svoj­ho druhu, a všelijaký strom, rodiaci ovocie, v ktorom bolo jeho semä, podľa svoj­ho druhu. A Bôh videl, že je to dobré. 13 A bol večer, a bolo ráno, tretí deň. 14 A Bôh riekol: Nech sú svet­lá na nebes­kej ob­lohe, aby delily deň od noci, a budú na znamenia, na určité časy, na dni a na roky. 15 A budú svet­lami na nebes­kej ob­lohe, aby svietily na zem. A bolo tak. 16 A Bôh učinil dve veľké svet­lá, väčšie svet­lo, aby panovalo nado dňom, a menšie svet­lo, aby panovalo nad nocou, a tiež i hviez­dy. 17 A Bôh ich dal na nebes­kú ob­lohu, aby svietily na zem 18 a aby panovaly nado dňom i nad nocou a aby delily svet­lo od tmy. A Bôh videl, že je to dobré. 19 A bol večer, a bolo ráno, štvr­tý deň. 20 A Bôh riekol: Nech sa hemžia vody hemživými tvory, živou dušou, a vtác­tvo nech lieta nad zemou, na tvári nebes­kej ob­lohy. 21 A Bôh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu, a všelijaké vtác­tvo ok­rýd­lené podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré. 22 A Bôh ich požeh­nal a riekol: Ploďte sa a množte sa a na­plňte vody v moriach, a vtác­tvo nech sa množí na zemi! 23 A bol večer, a bolo ráno, piaty deň. 24 A Bôh riekol: Nech vy­dá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zem­skú zver podľa jej druhu! A bolo tak. 25 A Bôh učinil zem­skú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemep­laz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré. Stvorenie človeka26 A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj ob­raz a podľa svojej podoby, a nech vlád­nu nad mor­skými rybami a nad nebes­kým vtác­tvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. 27 A Bôh stvoril človeka na svoj ob­raz, na ob­raz Boží ho stvoril, mužs­ké a žen­ské po­hlavie ich stvoril. 28 A Bôh ich požeh­nal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a na­plňte zem a pod­maňte si ju a vlád­nite nad mor­skými rybami a nad nebes­kým vtác­tvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. 29 A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všet­ko vám bude za po­krm. 30 A všet­kým zvieratám zem­ským a všet­kému vtác­tvu nebes­kému a všet­kému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za po­krm všet­ko zelené byliny. A bolo tak. 31 A Bôh videl všet­ko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dob­ré. A bol večer, a bolo ráno, šies­ty deň.