Roháček1. Mojžišova36

1. Mojžišova

Genesis

Rod Ezavov.1 A toto rody Ezavove, ktorý je Edom. 2 Ezav vzal svoje ženy zo dcér Kanaána, Adu, dcéru Elona Hetej­ského, a Aholibámu, dcéru Anovu, dcéru, v­nučku Cibona Hevej­ského, 3 a Bazematu, dcéru Iz­maelovu, ses­tru Nebajotovu. 4 A Ada porodila Ezavovi Elifaza, a Bazemata porodila Re­uela. 5 A Aholibáma porodila Jeúša, Jalama a Kóracha. Toto synovia Ezavovi, ktorí sa mu narodili v zemi Kanaána. 6 Po­tom vzal Ezav svoje ženy, svojich synov a svoje dcéry jako i všet­ky duše svoj­ho domu i svoj dobytok i všet­ky svoje hovädá i všetok svoj majetok, ktorý nadobudol v zemi Kanaána, a od­išiel zo zeme Seira pred Jakobom svojím bratom. 7 Lebo mali pri­mnoho imania, než aby boli moh­li bývať spolu, ani ne­moh­la zem, v ktorej po­hos­tínili, uniesť ich pre ich m­nohý dobytok. 8 A tak býval Ezav na vr­chu Seire, Ezav, to je Edom. 9 A toto sú rody Ezava, otca Edom­cov, na vr­chu Seire. 10 Toto sú mená synov Ezavových: Elifaz, syn Ady, ženy Ezavovej; Re­uel, syn Bazematy, ženy Ezavovej. 11 A synovia Elifazovi boli: Téman, Omár, Cefo a Gátam a Kenaz. 12 A Tim­na bola ženina Elifaza, syna Ezavov­ho, a porodila Elifazovi Amalecha. To sú synovia Ady, ženy Ezavovej. 13 A toto synovia Re­uelovi: Na­chat a Zárach, Šam­ma a Miz­za. To boli synovia Bazematy, ženy Ezavovej. 14 A toto boli synovia Aholibámy, dcéry Anovej, dcéry Cibonovej, ženy Ezavovej, ktorá porodila Ezavovi Jeúša, Jalama a Kóracha. 15 Toto boly kniežatá synov Ezavových. Synovia Elifaza, pr­vorodeného Ezavov­ho: knieža Téman, knieža Omár, knieža Cefo, knieža Kenaz, 16 knieža Kórach, knieža Gátam, knieža Amalech. Toto boly kniežatá, pošlé z Elifaza, v zemi Edomovej. Toto boli synovia Adini. 17 A toto boli synovia Re­uela, syna Ezavov­ho: knieža Na­chat, knieža Zárach, knieža Šam­ma, knieža Miz­za. Toto boly kniežatá, k­toré pošly z Reuela v zemi Edomovej. To boli synovia Bazematy, ženy Ezavovej. 18 A toto boli synovia Aholibámy, ženy Ezavovej: knieža Jeúš, knieža Jalam, knieža Kórach. Toto boly kniežatá Aholibámy, dcéry Anu, ženy Ezavovej. 19 To synovia Ezavovi a to ich kniežatá. On je Edom. Synovia Seira Chorejského.20 Toto synovia Seira Chorej­ského, obyvatelia tej zeme: Lotán, Šobál, Cibon a Ana, 21 Dišon, Écer a Díšan. To kniežatá Chorejov, synov Seira, v zemi Edomovej. 22 A synovia Lotánovi boli: Chori a Hémam, a ses­tra Lotánova bola Timna. 23 A toto boli synovia Šobálovi: Al­ván, Manachat a Ébal, Šefo a Onám. 24 A toto synovia Cibonovi, i Aja i Ana. To je ten Ana, ktorý našiel tep­lé pramene na pus­tine, keď pásol oslov Cibona, svoj­ho ot­ca. 25 A toto deti Anove: Dišon a Aholibáma, dcéra Anova. 26 A toto synovia Dišánovi: Chem­dán, Ešbán, Jit­rán a Cherán. 27 Títo synovia Écerovi: Bil­hán, Za­ván a Akán. 28 Títo synovia Dišánovi: Úc a Arán. 29 Toto boly kniežatá Chorejov: knieža Lotán, knieža Šobál, knieža Cibon, knieža Ana, 30 knieža Dišon, knieža Écer, knieža Dišán. To boly kniežatá Chorejov po svojich kniežat­stvách v zemi Seira.- Edomskí kráľovia.31 A toto kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv než kraľoval kráľ synov Iz­raelových. 32 A tedy kraľoval v Edomovi Béla, syn Be­orov, a meno jeho mes­ta bolo Dinhaba. 33 A keď zo­mrel Béla, kraľoval mies­to neho Jobáb, syn Zárachov z Boc­ry. 34 A keď zo­mrel Jobáb, kraľoval mies­to neho Chušam z Téman­skej zeme. 35 A keď zo­mrel Chušam, kraľoval mies­to neho Hadad, syn Bedadov, ktorý zbil Madiana na moáb­skom poli, a meno jeho mes­ta bolo Avit. 36 A keď zo­mrel Hadad, kraľoval mies­to neho Sam­la z Mas­réky. 37 A keď zo­mrel Sam­la, kraľoval mies­to neho Saul z Rechobota nad riekou. 38 A keď zo­mrel Saul, kraľoval mies­to neho Bál-chanán, syn Ach­borov. 39 A keď zo­mrel Bál-chanán, syn Ach­borov, kraľoval mies­to neho Hadar, a meno jeho mes­ta bolo Pahu a meno jeho ženy Mehetabeľ, dcéra Mat­rédy, dcéry Me-za­hába. 40 Toto tedy mená kniežat Ezavových po ich čeľadiach, po ich mies­tach a podľa ich mien: knieža Tim­na, knieža Al­va, knieža Jetet, 41 knieža Aholibáma, knieža Ela, knieža Pínon, 42 knieža Kenaz, knieža Téman, knieža Mib­cár, 43 knieža Mag­diel, knieža Íram. Toto boly kniežatá Edomove po svojich síd­lach v zemi svoj­ho državia. To je Ezav, otec Edom­cov.