Roháček1. Mojžišova6

1. Mojžišova

Genesis

Ľudská zlosť rozmnožená. Bôh káže staväť koráb.1 A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry, 2 že videli synovia Boží ľud­ské dcéry, že sú krás­ne, a brali si ženy zo všet­kých, ktoré si volili. 3 A Hos­podin riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvad­sať rokov. 4 V tých dňoch boli ob­rovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľud­ským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí od veku mužmi povest­ného mena. 5 A Hos­podin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vy­tvoria myšlien­ky jeho srd­ca, je len zlé po všet­ky dni. 6 A Hos­podin ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srd­ci. 7 A Hos­podin riekol: Za­hladím človeka, ktorého som stvoril, s tvári zeme, za­hladím všet­ko od človeka až do hoväda, až do zemeplazu a až do nebes­kého vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. 8 Ale No­ach našiel milosť v očiach Hos­podinových. 9 Toto sú rody No­achove: No­ach bol spraved­livý muž do­konalý vo svojich po­koleniach. No­ach chodil s Bohom. 10 A No­ach splodil troch synov: Sema, Chama a Jafeta. 11 A zem bola porušená pred Bohom a zem bola na­pl­nená ukrut­nosťou. 12 A Bôh videl zem, a hľa, bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju ces­tu na zemi. 13 A Bôh riekol No­achovi: Koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je pl­ná ukrut­nos­ti od nich, a hľa, zkazím ich aj so zemou. 14 Učiň si koráb z dreva gófera; a spravíš koráb s prieh­radami a po­kryješ ho zvnút­ra i zvon­ku smolou. 15 A spravíš ho na takýto spôsob: tri­sto lakťov bude dĺžka korábu, päťdesiat lakťov jeho šír­ka a trid­sať lakťov jeho výška. 16 Korábu spravíš oblok, a to na lakeť a zavrieš ho, shora. A dvere korábu umies­tiš na jeho boku; spravíš ho s poschodiami, so spod­ným, druhým a tretím poschodím. 17 A ja, hľa, uvediem po­topu vôd na zem, aby som skazil každé telo, v ktorom je duch života pod nebom; všet­ko, čo je na zemi, zo­mrie. 18 A po­stavím svoju sm­luvu s tebou, a voj­deš do korábu ty i tvoji synovia i tvoja žena i ženy tvojich synov s tebou. 19 A zo všet­kých zvierat, z každého tela, po dvoje uvedieš z každého do korábu, aby si ich za­choval živé so sebou; samec a samica budú. 20 Z vtác­tva podľa jeho druhu, z hoviad podľa ich druhu, zo všet­kých zemep­lazov podľa ich druhu, po dvoje z každého voj­dú k tebe, aby boly za­chované živé. 21 A ty si na­ber z každej po­traviny, ktorá sa jie, a shromaždíš to k sebe a bude to tebe aj im na po­krm. 22 A No­ach učinil všet­ko tak, ako mu pri­kázal Bôh; tak učinil.