Roháček1. Mojžišova11

1. Mojžišova

Genesis

Babylonská veža. Zmätenie jazykov.1 A celá zem bola jed­ného jazyka a jed­nakých slov. 2 A stalo sa, keď sa rušali od východu, že našli rovinu v zemi Sineáre a bývali tam. 3 Vtedy po­vedali druh druhovi: Nože narob­me tehiel a vy­páľme ich v oh­ni. A tak im bola teh­la mies­to kameňa a zem­ská smola im bola mies­to mal­ty. 4 A po­vedali: Nože si vy­stav­me mes­to a vežu, ktorej vrch bude sahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozp­týlení po tvári celej zeme. 5 Vtedy sos­túpil Hos­podin, aby videl mes­to a vežu, ktoré staväli synovia človeka. 6 A Hos­podin riekol: Hľa, je to jeden národ, a všet­ci majú jeden a ten is­tý jazyk, a toto je začiat­kom toho, čo budú ďalej robiť; takto im teraz nebude pre­kazené v ničom z toho, čo si zau­mienili robiť. 7 Nože sos­túp­me a zmiat­nime tam ich jazyk, aby nerozumeli druh reči svoj­ho druha. 8 A tak ich rozp­týlil Hos­podin od­tiaľ po tvári celej zeme, a pre­stali staväť mes­to. 9 Pre­to na­zvali jeho meno Bábel, lebo tam zmiatol Hos­podin jazyk celej zeme a od­tiaľ ich rozp­týlil Hos­podin po tvári celej zeme. Rodokmeň Semov po Abraháma.10 Toto sú rody Semove. Semovi bolo sto rokov a splodil Ar­faxada, dva roky po po­tope. 11 A Sem žil po splodení Ar­faxada päťs­to rokov a splodil synov a dcéry. 12 A Ar­faxad bol živý trid­saťpäť rokov a splodil Šélacha. 13 A Ar­faxad žil po splodení Šélacha štyris­to tri rokov a splodil synov a dcéry. 14 A Šélach bol živý trid­sať rokov a splodil Hébera. 15 A Šélach žil po splodení Hébera štyris­to tri rokov a splodil synov a dcéry. 16 A Héber žil trid­saťštyri rokov a splodil Pélega. 17 A Héber žil po splodení Pélega štyris­to trid­sať rokov a splodil synov a dcéry. 18 A Péleg žil trid­sať rokov a splodil Reu-va. 19 A Péleg žil po splodení Reu-va dve­sto deväť rokov a splodil synov a dcéry. 20 A Reu žil trid­saťd­va rokov a splodil Serúga. 21 A Reu žil po splodení Serúga dve­sto sedem rokov a splodil synov a dcéry. 22 A Serúg žil trid­sať rokov a splodil Náchora. 23 A Serúg žil po splodení Náchora dve­sto rokov a splodil synov a dcéry. 24 A Náchor žil dvad­saťdeväť rokov a splodil Téracha. 25 A Náchor žil po splodení Téracha sto devät­násť rokov a splodil synov a dcéry. 26 A Térach žil sedem­desiat rokov a splodil Ab­rama, Náchora a Hárana. 27 A toto sú rody Térachove: Térach splodil Ab­rama, Náchora a Hárana, a Háran splodil Lota. 28 A Háran zo­mrel pred Térachom, svojím ot­com, vo svojej rod­nej zemi, v Úre Chal­dejov. 29 A Ab­ram a Náchor si vzali ženy; meno ženy Ab­ramovej bolo Sáraj, a meno ženy Náchorovej bolo Milka, dcéra Háranova, k­torý bol otcom Mil­ky a ot­com Jis­ky. 30 A Sáraj bola ne­plod­ná; ne­mala detí. 31 A Térach pojal Ab­rama, svoj­ho syna, a Lota, syna Háranov­ho, svoj­ho vnuka, i Sáraj, svoju ne­ves­tu, ženu Ab­rama, svoj­ho syna, a vy­šli s nimi z Úra Chal­dejov, aby išli do zeme Kanaána a prišli až do Chárana a bývali tam. 32 A bolo dní Térachových dve­sto päť rokov, a Térach zo­mrel v Chárane.