Roháček1. Mojžišova5

1. Mojžišova

Genesis

Rodokmeň Adamov od Seta po Noacha.1 Toto je kniha rodov Adamových. V deň, v ktorý stvoril Bôh Adama, učinil ho na podobu Boha. 2 Muža a ženu ich stvoril a požeh­nal ich a na­zval ich meno Adam, v deň, v ktorý boli stvorení. 3 Adam žil sto trid­sať rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svoj­ho ob­razu a na­zval jeho meno Set. 4 A bolo dní Adamových po splodení Seta osem­sto rokov, a splodil synov a dcéry. 5 A bolo všet­kých dní Adamových, ktoré žil, deväťs­to trid­sať rokov, a zo­mrel. 6 A Set žil sto päť rokov a splodil Enoša. 7 A Set žil po splodení Enoša osem­sto sedem rokov a splodil synov a dcéry. 8 A bolo všet­kých dní Setových deväťs­to dvanásť rokov, a zo­mrel. 9 A Enoš žil deväťdesiat rokov a splodil Kénana. 10 A Enoš žil po splodení Kénana osem­sto pät­násť a splodil synov a dcéry. 11 A bolo všet­kých dní Enošových deväťs­to päť rokov, a zo­mrel. 12 A Kénan žil sedem­desiat rokov a splodil Mahalaléla. 13 A Kénan žil po splodení Mahalaléla osem­sto štyrid­sať rokov a splodil synov a dcéry. 14 A bolo všet­kých dní Kénanových deväťs­to desať rokov, a zo­mrel. 15 A Mahalalél žil šesťdesiat­päť rokov a splodil Jareda. 16 A Mahalalél žil po splodení Jareda osem­sto trid­sať rokov, a splodil synov a dcéry. 17 A bolo všet­kých dní Mahalalélových osem­sto deväťdesiat­päť rokov, a zo­mrel. 18 A Jared žil sto šesťdesiatd­va rokov a splodil Enocha. 19 A Jared žil po splodení Enocha osem­sto rokov a splodil synov a dcéry. 20 A bolo všet­kých dní Jaredových deväťs­to šesťdesiatd­va rokov, a zo­mrel. 21 A Enoch žil šesťdesiat­päť rokov a splodil Matuzalema. 22 A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tri­sto rokov a splodil synov a dcéry. 23 A bolo všet­kých dní Enochových tri­sto šesťdesiat­päť rokov. 24 A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Bôh. 25 A Matuzalem žil sto osem­desiat­sedem rokov a splodil Lámecha. 26 A Matuzalem žil po splodení Lámecha sedem­sto osem­desiatd­va rokov a splodil synov a dcéry. 27 A bolo všet­kých dní Matuzalemových deväťs­to šesťdesiat­deväť rokov, a zo­mrel. 28 A Lámech žil sto osem­desiatd­va rokov a splodil syna. 29 A na­zval jeho meno No­ach po­vediac: Ten­to nás po­teší a od­dých­neme si od svoj­ho diela a od boles­tí práce svojich rúk, od zeme, ktorej zlorečil Hos­podin. 30 A Lámech žil po splodení No­acha päťs­to deväťdesiat­päť rokov a splodil synov a dcéry. 31 A bolo všet­kých dní Lámechových sedem­sto sedem­desiat­sedem rokov, a zo­mrel. 32 A No­achových bolo päťs­to rokov, a No­ach splodil Sema, Chama a Jafeta.