Roháček1. Mojžišova33

1. Mojžišova

Genesis

Jakob sa víta sa Ezavom. Ich rozchod.1 A Jakob po­z­dvihol svoje oči a videl, že hľa, Ezav ide a s ním štyris­to mužov, a roz­delil deti na Leu, na Rácheľ a na obe diev­ky. 2 A diev­ky a ich synov po­stavil na­predok a Leu a jej deti za nimi a Rácheľ a Jozefa na­po­sledy. 3 A sám išiel pred nimi a po­klonil sa k zemi sedemk­rát, až sa pri­blížil svoj­mu bratovi. 4 A Ezav mu bežal oproti a ob­jal ho a pad­núc mu okolo krku boz­kával ho, a plakali obaja. 5 A keď po­z­dvihol svoje oči a videl ženy a deti, pýtal sa: Kto ti títo? A on odpovedal: To deti, ktoré dal Bôh z milos­ti tvoj­mu služob­níkovi. 6 A tak sa pri­blížily diev­ky aj ich synovia a po­klonili sa. 7 A prišla i Lea i jej deti, a tiež sa po­klonily, a po­tom prišiel Jozef a Rácheľ, a po­klonili sa. 8 A Ezav povedal: Načo ti celý ten tábor, ktorý som stretol? A po­vedal: Aby som našiel milosť v očiach svoj­ho pána. 9 A Ezav po­vedal: Mám mnoho, môj bratu, len nech bude tebe, čo je tvoje. 10 A Jakob po­vedal: Nie, prosím, ale ak som našiel milosť v tvojich očiach, vez­meš môj dar z mojej ruky, lebo pre­to som videl tvoju tvár, ako by som bol videl tvár Božiu, a lás­kavo si ma prijal. 11 Prij­mi, prosím, moje požeh­nanie, ktoré ti je donesené, pre­tože mi to dal Bôh z milos­ti, a pre­tože mám hoj­nosť všetkého. A keď ho len nútil, vzal. 12 A Ezav povedal: Rušaj­me sa a poďme, a ja poj­dem pred tebou. 13 Ale on mu po­vedal: Môj pán vie, že deti sú út­le, a že mám so sebou brezé ovce a tel­né kravy, a keď ich p­ríliš poženú čo len jeden deň, po­mrie mi celé stádo. 14 Nech len, prosím, ide môj pán pred svojím služob­níkom, a ja poženiem po­zvoľna, podľa toho, jako bude môcť ísť stádo, ktoré je predo mnou, a podľa toho, jako budú stačiť deti, až i prijdem k svoj­mu pánovi do Seira. 15 A Ezav po­vedal: Do­voľ tedy, aby som po­stavil s tebou niekoľkých z ľudu, ktorý je so mnou. A on povedal: Načo to? Len nech naj­dem milosť v očiach svoj­ho pána. 16 A tak sa vrátil Ezav toho dňa na svoju ces­tu do Seira. 17 A Jakob sa po­beral do Suk­kóta a vy­stavil si tam dom a svoj­mu stádu spravil obory; pre­to na­zval meno toho mies­ta Suk­kót. 18 A tak prišiel Jakob bez nehody a v po­koji k mestu Sichemu, ktoré je v zemi Kanaána, keď bol prišiel z Pádan-arama, a táboril pred mes­tom. 19 A kúpil diel poľa, na ktorom bol roz­tiahol svoj stán, z ruky synov Chamora, otca Sichemov­ho, za sto kesít. 20 A po­stavil tam ol­tár, ktorý na­zval El-elohe-jis­rael.