Roháček1. Mojžišova35

1. Mojžišova

Genesis

Odstránenie cudzích bohov.1 A Bôh riekol Jakobovi: Vstaň, iď hore do Bét-ela a bývaj tam a učiň tam ol­tár sil­nému Bohu, ktorý sa ti ukázal vtedy, keď si utekal pred Ezavom, svojím bratom. 2 Vtedy po­vedal Jakob svoj­mu domu, a všet­kým, ktorí boli s ním: Od­stráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, a očis­tite sa a za­meňte svoje rúcha, 3 a vstanúc poďme hore do Bét-ela, a učiním tam ol­tár sil­nému Bohu, ktorý ma vy­slyšal v deň môj­ho súženia a bol so mnou na ces­te, ktorou som išiel. 4 A dali Jakobovi všet­kých cudzích bohov, ktorí boli v ich ruke, i náušnice, ktoré mali na svojich ušiach, a Jakob ich zakopal a skryl pod dubom, ktorý bol pri Sicheme. 5 A tak sa rušali. A strach Boží bol na mes­tách, ktoré boly vôkol nich, a nehonili synov Jakobových. 6 A Jakob prišiel do Lúza, ktoré je v zemi Kanaána, to je Bét-el, on i všetok ľud, ktorý bol s ním. 7 A vy­stavili tam ol­tár a po­menovali to mies­to: El-bet-el; lebo tam tam sa mu boli zjavili Bohovia, keď utekal pred svojím bratom. 8 A toho času zomrela Debora, chôva Rebekina, a bola po­chovaná pod Bét-elom, pod dubom, a na­zval meno toho duba: Al­lon-bachút. Bôh sa ukáže Jakobovi.9 A Bôh sa zase ukázal Jakobovi, keď prišiel z Pádan-arama, a požeh­nal ho. 10 A Bôh mu po­vedal: Tvoje meno je Jakob. Nebude sa viacej nazývať tvoje meno Jakob, ale Iz­rael bude tvoje meno. A tak na­zval jeho meno Iz­rael. 11 A ešte mu po­vedal Bôh: Ja som sil­ný Bôh všemohúci. Ploď sa a množ sa! Národ, áno hromada národov bude z teba, i kráľovia poj­dú z tvojich bedier. 12 A zem, ktorú som bol dal Ab­rahámovi a Izákovi, dám tebe, i tvoj­mu semenu po tebe dám tú zem. 13 Po­tom od­išiel Bôh hore od neho na mies­te, na ktorom hovoril s ním. 14 A Jakob po­stavil pamät­ný stĺp na mies­te, na ktorom hovoril s ním, pamät­ný stĺp kamen­ný, vy­lial naň liatu obeť a polial ho na vr­chu olejom. 15 A Jakob na­zval meno mies­ta, na ktorom hovoril s ním Bôh: Bét-el. Smrť Ráchelina. Benjamin. Rúbenov zlý skutok.16 A tak sa rušali z Bét-ela. A bolo ešte nejaký malý kúsok ces­ty do Ef­raty, keď porodila Rácheľ, ale mala ťažký pôrod. 17 A stalo sa, kým tedy s ťažkosťou rodila, že jej po­vedala baba: Neboj sa, máš i toto syna. 18 A stalo sa v tom, keď vy­chádzala jej duša, lebo zo­mrela, že na­zvala jeho meno Ben-oni; ale jeho otec ho po­menoval Ben­jamin. 19 A tak zomrela Rácheľ a bola po­chovaná na ces­te do Ef­raty, to jest Bet-lehem. 20 A Jakob po­stavil po­mník na jej hrob. To je ten ná­hrob­ný po­mník Ráchelin, k­torý tam stojí až do dnešného dňa. 21 A Iz­rael sa rušal ďalej a roz­tiahol svoj stán z tam­tej strany veže Éder. 22 A stalo sa, keď býval Iz­rael v tej zem, že išiel Rúben a ležal s Bil­hou, ženinou svoj­ho ot­ca, a Iz­rael sa to dopočul. A synov Jakobových bolo dvanásť. Synovia Jakobovi. U Izáka; jeho smrť.23 Synovia Leini: pr­vorodený Jakobov Rúben, Sime­on, Lévi, Júda, Izachár a Za­bulon. 24 Synovia Ráchelini: Jozef a Ben­jamin. 25 A synovia Bil­hy, diev­ky Ráchelinej: Dán a Naf­tali. 26 A synovia Zil­fy, diev­ky Leinej: Gád a Aser. Toto synovia Jakobovi, ktorí sa mu narodili v Pádan-arame. 27 A Jakob prišiel k Izákovi, svoj­mu ot­covi, do Mamre, do mesta Ar­beho, ktoré je Heb­ron, kde po­hos­tínil Ab­rahám a Izák. 28 A Izákových dní bolo sto osem­desiat rokov. 29 A tak do­konal Izák a zo­mrel a bol pri­pojený k svoj­mu ľudu, starý a sýty dňov, a po­chovali ho Ezav a Jakob, jeho synovia.