Roháček1. Mojžišova16

1. Mojžišova

Genesis

Historia Hagari. Narodenie Izmaela.1 Ale Sáraj, žena Ab­ramova, mu nerodila, a mala diev­ku Egypťan­ku, ktorej bolo meno Hagar. 2 A Sáraj riek­la Ab­ramovi: Nože hľa, Hos­podin ma za­vrel, aby som nerodila; voj­di tedy k mojej diev­ke, ak by som azda od nej mala syna. A Ab­ram po­slúchol na hlas Sáraje. 3 Vtedy vzala Sáraj, žena Ab­ramova, Hagar, Egypťan­ku, svoju diev­ku, po desiatich rokoch, ktoré býval Ab­ram v zemi Kanaáne, a dala ju Ab­ramovi, svoj­mu mužovi, za ženu. 4 A vošiel k Hagari a počala. A keď videla, že počala, zľahčila si svoju paniu vo svojich očiach. 5 A Sáraj po­vedala Ab­ramovi: Moja kriv­da nech prije na teba! Ja som dala svoju diev­ku do tvoj­ho lona, a teraz, keď vidí, že počala, zľahčená som v jej očiach. Nech Hos­podin roz­súdi medzi mnou a medzi tebou! 6 A Ab­ram po­vedal Sáraji: Hľa, tvoja diev­ka je v tvojej ruke; učiň jej to, čo je dob­ré v tvojich očiach. A Sáraj ju trápila, a utiek­la od nej. 7 Po­tom ju našiel an­jel Hos­podinov pri prameni vody na púšti, pri prameni na ces­te do Šúra. 8 A riekol: Hagar, diev­ko Sárajina, od­kiaľ pri­chádzaš a kam ideš? A ona povedala: Utekám od tvári Sáraje, svojej panej. 9 A an­jel Hos­podinov jej riekol: Na­vráť sa ku svojej panej a po­kor sa pod jej ruku! 10 A zase jej riekol an­jel Hos­podinov: Veľmi rozm­nožím tvoje semeno, takže nebude môcť byť spočítané pre množs­tvo. 11 A ešte jej riekol an­jel Hos­podinov: Hľa, tehot­ná si a porodíš syna a na­zveš jeho meno Iz­mael, lebo Hos­podin počul tvoje trápenie. 12 A bude to divoký človek; jeho ruka bude proti všet­kým a ruka všet­kých proti ne­mu, a bude bývať pred tvárou všet­kých svojich bratov. 13 A na­zvala meno Hos­podina, ktorý hovoril k nej: Ty si sil­ný Bôh, ktorý vidíš, lebo riek­la: Či ešte aj tu hľadím za tým, ktorý ma vidí? 14 Pre­to na­zvali studňu: Studňa Živého, ktorý ma vidí. Hľa, je to studňa, k­torá je medzi Kádešom a medzi Báredom. 15 A Hagar porodila Ab­ramovi syna. A Ab­ram na­zval meno svoj­ho syna, ktorého porodila Hagar, Iz­mael. 16 A Ab­ramovi bolo osem­desiatšesť rokov, keď mu porodila Hagar Iz­maela.