Roháček1. Mojžišova46

1. Mojžišova

Genesis

Bôh teší Jakoba. Príchod do Egypta.1 A tak sa rušal Iz­rael i so všet­kým, čo mal. A keď prišiel do Bér-šeby, obetoval tam obeti Bohu svoj­ho otca Izáka. 2 A Bôh po­vedal Iz­raelovi vo videní vnoci a riekol: Jakobe, Jakobe! A on odpovedal: Tu som. 3 A riekol: Ja som ten sil­ný Bôh, Bôh tvoj­ho ot­ca. Neboj sa odísť dolu do Egyp­ta, lebo ťa tam učiním veľkým národom. 4 Ja poj­dem s tebou dolu do Egyp­ta, a je ťa tiež od­tiaľ zase vy­vediem hore. A Jozef položí svoju ruku na tvoje oči. 5 Po­tom vstal Jakob z Bér-šeby, a synovia Iz­raelovi vzali Jakoba, svoj­ho ot­ca, a svoje drob­né deti a svoje ženy na vozy, ktoré po­slal fara­on, aby ho vzali a doviezli. 6 A vzali svoj dobytok i svoje imanie, ktorého nadobud­li v Kananej­skej zemi, a prišli do Egyp­ta, Jakob i všet­ko jeho semeno s ním. 7 Svojich synov a synov svojich synov so sebou, svoje dcéry a dcéry svojich synov a všet­ko svoje semeno do­viedol so sebou do Egyp­ta. Rodina Jakobova, prišlá do Egypta.8 A toto sú mená synov Iz­raelových, ktorí prišli do Egyp­ta: Jakob a jeho synovia. Pr­vorodený Jakobov Rúben. 9 A synovia Rúbenovi: Chanoch a Fal­lu, Chec­ron a Char­mi. 10 A synovia Sime­onovi: Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cochár a Saul, syn ženy Kananejky. 11 A synovia Léviho: Geršon, Kehát a Merári. 12 A synovia Júdovi: Ér, Onan, Šela, Fáres a Zárach. Ale Ér a Onan zo­mreli v Kananej­skej zemi. A synovia Fáresovi boli: Chec­ron a Chamúl. 13 A synovia Izachárovi: Tola, Fuva, Jób a Šim­ron. 14 A synovia Za­bulonovi: Séred, Elon a Jach­leel. 15 To boli synovia Leini, ktorých porodila Jakobovi v Pádan-arame, i Dínu, jeho dcéru. Všet­kých duší jeho synov a jeho dcér bolo tridsaťtri. 16 A synovia Gádovi: Cif­jon, Chagi, Šúni, Ec­bon, Éri, Aródi a Areli. 17 A synovia Aserovi: Jim­na, Jišva, Jišvi, Beria a Séracha, ich ses­tra. A synovia Beri­ovi: Chéber a Mal­kiel. 18 To boli synovia Zil­fini, ktorú dal Lában Lei, svojej dcére, a porodila tých­to Jakobovi, šest­násť duší. 19 Synovia Rácheli, ženy Jakobovej: Jozef a Ben­jamin. 20 A Jozefovi sa narodili v Egypt­skej zemi d­vaja synovia, ktorých mu porodila Azenata, dcéra Putiferova, kňaza-k­niežaťa z Óna: Manas­sesa a Ef­rai­ma. 21 A synovia Ben­jaminovi: Bela, Bécher a Ašbél, Géra a Na­amán, Échi a Roš, Mup­pím, Chup­pím a Áred. 22 To boli synovia Ráchelini, ktorých porodila Jakobovi, všet­kých duší š­tr­násť. 23 A synovia Dánovi: Chuším. 24 A synovia Naf­taliho: Jach­cel, Gúni, Jecer a Šil­lem. 25 To boli synovia Bil­hini, ktorú dal Lában Rácheli, svojej dcére, a porodila tých­to Jakobovi, všet­kých duší sedem. 26 Všet­kých duší, ktoré prišly Jakobovi do Egyp­ta, pošlých z jeho bed­ra, krome žien synov Jakobových, všet­kých duší bolo šesťdesiatšesť. 27 A k tomu synovia Jozefovi, ktorí sa mu narodili v Egyp­te, dve duše. Všet­kých duší domu Jakobov­ho, ktoré prišly do Egyp­ta bolo sedemdesiat. Jakob sa stretne s Jozefom. Úprava bratom.28 A Júdu po­slal pred sebou k Jozefovi, aby mu, idúcemu pred ním, ukázal ces­tu do Gózena. A tak prišli do zeme Gózena. 29 A Jozef za­priahol do svojho voza a išiel hore vús­trety Iz­raelovi, svoj­mu ot­covi, do Gózena. A keď sa mu ukázal, padol mu kolo krku a plakal dlho na jeho kr­ku. 30 A Iz­rael po­vedal Jozefovi: Teraz nech už zo­mriem, keď som videl tvoju tvár, lebo ešte žiješ. 31 A Jozef riekol svojim bratom a domu svoj­ho ot­ca: Odídem hore a oznámim fara­onovi a po­viem mu: Moji bratia a dom môj­ho ot­ca, ktorí bývali v Kananej­skej zemi, prišli ku mne. 32 Ale mužovia sú pas­tieri stáda, lebo sa za­oberajú dobyt­kom a doh­nali aj svoje drob­né stádo a svoj hovädzí dobytok i všet­ko, čo majú, do­pravili. 33 A bude, keď vás po­volá fara­on a po­vie: Čo je vaše za­mest­nanie? 34 Odpoviete: Tvoji služob­níci za­oberali sa stádochovom od svojej mlados­ti a tak až doteraz, i my i naši ot­covia. To tak po­viete nato, aby ste bývali v zemi Gózena. Lebo ohav­nosťou je Egypťanom každý, kto pasie stádo.