Roháček1. Mojžišova12

1. Mojžišova

Genesis

Povolanie Abrama.1 A Hos­podin riekol Ab­ramovi: Vy­j­di zo svojej zeme a zo svoj­ho príbuzen­stva i z domu svoj­ho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. 2 A učiním ťa veľkým národom a požeh­nám ťa a zvelebím tvoje meno, a budeš požeh­naním. 3 A požeh­nám tých, ktorí ťa žeh­najú, a tých, ktorí ti zlorečia, pre­kľajem, a budú požeh­nané v tebe všet­ky čeľade zeme. 4 Vtedy išiel Ab­ram tak, ako mu hovoril Hos­podin, a išiel s ním Lot. A Ab­ramovi bolo sedem­desiat­päť rokov, keď vy­šiel z Chárana. 5 A Ab­ram vzal Sáraj, svoju ženu, i Lota, syna svoj­ho brata, a všetok ich nadobud­nutý majetok, ktorý nadobud­li, i duše, ktoré zís­kali v Chárane, a vy­šli, aby išli do zeme Kanaána, a prišli do zeme Kanaána. 6 A Ab­ram prešiel zem až po mies­to Sichem, až k dubu Móre. A vtedy bol v zemi Kananej. 7 A Hos­podin sa ukázal Ab­ramovi a riekol: Tvoj­mu semenu dám túto zem. A po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi, ktorý sa mu ukázal. 8 Potom sa po­beral od­tiaľ k vr­chu, k­torý je od východu Bét-ela, k­de postavil svoj stán, takže mu bol Bét-el od mora, od západu, a Haj od východu, a po­stavil tam Hos­podinovi ol­tár a vzýval meno Hos­podinovo. 9 A od­tiaľ sa po­maly rušal Ab­ram na juh. Abram odíde do Egypta. Strach ho pohne luhať.10 Po­tom po­vs­tal hlad v zemi, a Ab­ram od­išiel dolu do Egyp­ta, aby sa tam zdržoval do času jako hosť, pre­tože bol veľký hlad v zemi. 11 A stalo sa, keď sa už pri­blížil, aby vošiel do Egyp­ta, že po­vedal Sáraji, svojej žene: Nože hľa, viem, že si ty žena krás­neho vzoz­renia. 12 A stane sa, keď ťa uvidia Egypťania, že po­vedia: To je jeho žena! A tak mňa za­bijú a teba nechajú žiť. 13 Hovor tedy, prosím, že si moja ses­tra, aby mi bolo dob­re za teba, a moja duša bude žiť pre teba. 14 A stalo sa, keď vošiel Ab­ram do Egyp­ta, že videli Egypťania ženu, že je veľmi krás­na. 15 A uvidiac ju kniežatá fara­onove chválili ju fara­onovi, a žena bola vzatá do domu fara­onov­ho. 16 A Ab­ramovi robili dobra za ňu, a mal drob­ný dobytok, ov­ce a kozy, a voly a oslov a sluhov a diev­ky a os­lice a veľb­lúdov. 17 Ale Hospodin bil fara­ona veľkými ranami i jeho dom pre Sáraj, ženu Ab­ramovu. 18 Vtedy po­volal fara­on Ab­rama a po­vedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­oz­námil, že je to tvoja žena? 19 Prečo si hovoril: Je moja ses­tra? A ja som si ju vzal za ženu. A tak teraz hľa, tu máš svoju ženu, vez­mi a iď! 20 A fara­on roz­kázal o ňom s­vojim mužom, a po­slali ho preč i jeho ženu i so všetkým, čo bolo jeho.