Roháček1. Mojžišova13

1. Mojžišova

Genesis

Abram sa navráti z Egypta. Lot odíde od Abrama do Sodomy.1 Išiel tedy Ab­ram hore z Egyp­ta, on i jeho žena i so všetkým, čo mal, a Lot s ním, na juh. 2 A Ab­ram bol veľmi bohatý na dobytok, na strieb­ro a zlato. 3 A išiel po svojich po­stupoch od juhu až po Bét-el, až ku mies­tu, kde bol na počiat­ku jeho stán, medzi Bét-elom a medzi Hajom, 4 na mies­to ol­tára, ktorý tam bol najprv urobil, a Ab­ram tam vzýval meno Hos­podinovo. 5 Ale aj Lot, ktorý išiel s Ab­ramom, mal drob­ný dobytok, hovädá a stány. 6 A ne­moh­la ich uniesť zem, tak aby boli moh­li bývať spolu, lebo mali mnoho majet­ku a ne­moh­li bývať spolu. 7 Tak po­vs­tala zvada medzi pas­tier­mi dobyt­ka Ab­ramov­ho a medzi pas­tier­mi dobyt­ka Lotov­ho. A Kananej a Ferezej býval vtedy v zemi. 8 Pre­to po­vedal Ab­ram Lotovi: Nech nie je, prosím, rozb­roja medzi mnou a medzi tebou, medzi mojimi pas­tier­mi a medzi tvojimi pas­tier­mi, lebo sme mužovia-bratia. 9 Či nie je pred tebou celá zem? Od­deľ sa, prosím, odo mňa! Ak poj­deš naľavo, ja poj­dem na­pravo, a keď poj­deš napravo, ja poj­dem naľavo. 10 A Lot po­z­dvihol svoje oči a videl celé okolie Jor­dána, pre­tože bolo celé za­vlažované, pred­tým než zkazil Hos­podin Sodomu a Gomoru; celý ten kraj bol ako za­hrada Hos­podinova, jako Egypt­ská zem, ako ideš do Coára. 11 A Lot si vy­volil celé okolie Jor­dána a Lot sa rušal od východu. A tak sa od­delili brat od brata; 12 Ab­ram býval v zemi Kanaána, a Lot býval v mes­tách toho okolia a po­sunoval svoje stány až po Sodomu. 13 Ale Sodomänia boli zlí a hriešni, k­torí veľmi h­rešili proti Hos­podinovi. Hospodin dá Abramovi zasľúbenie.14 A Hos­podin riekol Ab­ramovi, keď sa už bol od neho od­delil Lot: Nože po­z­dvih­ni svoje oči a vidz, od mies­ta, na ktorom si, na sever a na juh, na východ a na západ, k moru; 15 lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvoj­mu semenu až na veky. 16 A učiním to, že bude tvojho semena jako prachu zeme, takže, ak by nie­kto mohol spočítať prach zeme, spočíta sa i tvoje semeno. 17 Vstaň, prej­di sa po zemi, po jej dĺžke a po jej šír­ke, lebo tebe ju dám. 18 A Ab­ram sa stehoval so svojim stánom s mies­ta na mies­to a prišiel a býval v dúb­rave Mam­re, ktorá je v Heb­rone a vy­stavil tam Hos­podinovi ol­tár.