Roháček1. Mojžišova29

1. Mojžišova

Genesis

Jakobov príchod k Lábanovi.1 Po­tom sa zo­bral Jakob a išiel do zeme synov Východu. 2 A keď pozrel, tu hľa videl studňu na poli. A hľa, boly tam tri stáda oviec, ktoré ležaly pri nej, lebo z tej stud­ne na­pájali stáda, a kameň na vr­chu stud­ne bol veľký. 3 A shromažďovávaly sa ta všet­ky stáda, a len po­tom odvaľovávali kameň s vr­chu stud­ne, a na­pojili stádo a zase pri­valili kameň na vrch stud­ne, na jeho mies­to. 4 A Jakob sa ich opýtal: Moji bratia, od­kiaľ ste? A po­vedali: Sme z Chárana. 5 Vtedy im po­vedal: Či znáte Lábana, syna Náchorov­ho? A po­vedali: Známe. 6 A zase im po­vedal: Či sa má dob­re? A oni odpovedali: Dob­re, a hľa, tam­to ide Rácheľ, jeho dcéra, so stádom. 7 Vtedy im povedal: Však ešte je ďaleko do večera, ešte nie je čas, aby sa sháňal dobytok; na­poj­te ovce a iďte, pas­te. 8 Ale oni povedali: Ne­môžeme, do­kiaľ sa ne­soženú všet­ky stáda; len vtedy od­valia kameň so stud­ne, a na­pojíme ov­ce. 9 A kým ešte hovoril s nimi, prišla Rácheľ so stádom oviec a kôz, ktoré pat­rily jej ot­covi lebo bola pas­tier­kou. 10 A stalo sa, keď videl Jakob Rácheľ, dcéru Lábana, brata svojej mat­ky, a stádo Lábana, brata svojej mat­ky, že pri­stúpil Jakob a od­valil kameň s ot­voru stud­ne a na­pojil stádo Lábana, brata svojej mat­ky. 11 A Jakob boz­kal Rácheľ a po­výšil svoj hlas a plakal. 12 A Jakob oznámil Rácheli, že je bratom jej otca a že je synom Rebeky a ona bežala a oznámila to svoj­mu ot­covi. 13 A stalo sa, keď počul Lában zvesť o Jakobovi, synovi svojej ses­try, že vyšiel a bežal mu oproti a ob­jímuc ho boz­kal ho a do­viedol ho do svoj­ho domu, a on porozprával Lábanovi všet­ko to, čo sa stalo. 14 A Lában mu po­vedal: Tak je, si moja kosť a moje telo. A býval u neho jeden mesiac. Jakob slúži za svoje ženy.15 Po­tom po­vedal Lában Jakobovi: Či pre­to, že si môj brat, budeš mi dar­mo slúžiť? Po­vedz mi, čo bude tvoja mzda? 16 A Lában mal dve dcéry, meno staršej bolo Lea, a meno mladšej bolo Rácheľ. 17 Ale Lea mala chúlos­tivé oči, a Rácheľ bola pek­nej po­stavy a krás­nej tvári. 18 A Jakob si za­miloval Rácheľ a po­vedal: Budem ti slúžiť sedem rokov za Rácheľ, tvoju mladšiu dcéru. 19 A Lában odpovedal: Lepšie je, aby som ju dal tebe, než ako by som ju mal dať inému mužovi. Bývaj u mňa. 20 A tak slúžil Jakob za Rácheľ sedem rokov, a bolo to v jeho očiach ako nie­koľko dní, keďže ju mal rád. 21 Po­tom po­vedal Jakob Lábanovi: Daj mi moju ženu, lebo sa vy­pl­nily moje dni, aby som vošiel k nej. 22 Vtedy shromaždil Lában všet­kých mužov toho mies­ta a urobil hos­tinu. 23 Ale večer stalo sa, že pojal Leu, svoju dcéru, a vo­viedol ju k ne­mu, a vošiel k nej 24 A Lában jej dal Zil­fu, svoju diev­ku, Lei, svojej dcére, za dievku. 25 A keď bolo ráno, hľa, bola to Lea. A po­vedal Lábanovi: Čo si mi to urobil? Či som ne­slúžil u teba za Rácheľ? Prečo si ma tedy oklamal? 26 A Lában po­vedal: Tu u nás sa nerobí tak, aby sa mladšia vy­dala prv ako staršia, pr­vorodená. 27 Vy­plň týždeň tej­to, a potom ti dáme i túto za službu, ktorú budeš slúžiť u mňa, ešte druhých sedem rokov. 28 A Jakob urobil tak a vy­pl­nil jej týždeň, a tak mu dal Rácheľ, svoju dcéru, jemu za ženu. 29 A Lában dal Rácheli, svojej dcére, Bil­hu, svoju diev­ku, jej za diev­ku. 30 A vošiel i k Rácheli a miloval i Rácheľ, viac ako Leu, a slúžil u neho ešte druhých sedem rokov. Prví synovia Jakobovi31 A keď videl Hos­podin, že je Lea nenávidená, ot­voril jej život a Rácheľ zos­tala neplodnou. 32 A Lea počala a porodila syna a na­zvala jeho nemo Rúben, lebo po­vedala: Hos­podin is­tot­ne videl moje trápenie, lebo teraz ma už bude milovať môj muž. 33 A opät počala a porodila syna a po­vedala: Hos­podin is­tot­ne počul, že som nenávidená, a dal mi aj tohoto, p­reto nazvala jeho meno Šimon. 34 A ešte počala a porodila syna a po­vedala: Teraz už, ten­to raz priľne môj muž ku mne, lebo som mu porodila troch synov a pre­to na­zvali jeho meno Lévi. 35 A ešte počala a porodila syna a po­vedala: Ten­to raz budem chváliť Hos­podina, pre­to na­zvala jeho meno Júda. A pre­stala rodiť.