Roháček1. Mojžišova40

1. Mojžišova

Genesis

Jozef vyloží faraonovým služobníkom sny.1 A stalo sa po tých­to udalos­tiach, že sa pre­hrešil čašník egypt­ského kráľa i pekár p­roti svojmu pánovi, kráľovi Egypťanov. 2 A fara­on sa roz­hneval na oboch svojich dvoraninov, na náčel­níka čašníkov i náčel­níka pekárov. 3 A dal ich pod stráž do domu náčel­níka kráľov­skej stráže, do žalára, na miesto, kde bol Jozef uväz­nený. 4 A náčel­ník kráľov­skej stráže ustanovil Jozefa, aby bol s nimi. A slúžil im. A boli nejaký čas vo väzení. 5 A sníval sa im obi­dvom sen, každému jeho ­zvlášt­ny sen jed­nej a tej is­tej noci, každému podľa vý­kladu jeho sna, čašníkovi i pekárovi egypt­ského kráľa, ktorí boli uväz­není v žalári. 6 A ráno prišiel k ním Jozef a videl ich, že hľa, sú jakísi na­mr­zení. 7 A pýtal sa dvoraninov fara­onových, ktorí boli s ním pod strážou v dome jeho pána a riekol: Prečo sú dnes vaše tvári smut­né? 8 A oni mu po­vedali: Sníval sa nám sen, a neni toho, kto by ho vy­ložil. A Jozef im riekol: Či nenáležia výklady Bohu? Nože mi poroz­právaj­te! 9 Na to rozprával náčel­ník čašníkov Jozefovi svoj sen a vravel mu: Videl som vo svojom sne, že hľa vinič bol predo mnou. 10 A na viniči boly tri révy. A z­dalo sa, jako keby pučal a vychádzal jeho kvet, až i daly jeho strap­ce zrelé hroz­ná. 11 A po­hár faraónov bol v mojej ruke. A bral som hroz­ná, vy­tláčal som ich do po­hára fara­onov­ho a podával som po­hár do ruky fara­onovej. 12 A Jozef mu riekol: Toto je jeho vý­klad: Tie tri révy sú tri dni. 13 Ešte za tri dni po­výši fara­on tvoju hlavu a na­vráti ťa zase na tvoje mies­to, a budeš podávať po­hár fara­onov do jeho ruky podľa predošlej obyčaje, ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. 14 Avšak budeš pamätať na mňa, keď ti bude dob­re, a zais­te učiníš milo­sr­den­stvo so mnou a spomenieš ma pred fara­onom a vy­vedieš ma z tohoto domu. 15 Lebo vedz, že ma ukrad­li zo zeme Heb­rejov, a ani tu som ne­vykonal ničoho, čím by som bol zaslúžil, aby ma dali do tej­to jamy. 16 A keď videl náčel­ník pekárov, že dob­re vy­ložil, po­vedal Jozefovi: Mne sa snívalo, že hľa, nesiem tri koše bieleho pečiva na svojej hlave, 17 a vo vr­ch­nom koši bolo zo všelijakého po­kr­mu p­re faraona, práca pekára, a vtác­tvo to žralo z koša zponad mojej hlavy. 18 A Jozef od­povedal a riekol: Toto je jeho vý­klad: Tri koše sú tri dni. 19 Prv ako po­minú tri dni, vy­z­dvih­ne fara­on tvoju hlavu od teba a obesí ťa na drevo, a vtáci budú žrať tvoje telo s teba. 20 A stalo sa na tretí deň, na deň narodenia fara­onov­ho, že urobil hos­tinu všet­kým svojim služob­níkom a vy­z­dvihol hlavu náčel­níka čašníkov i hlavu náčel­níka pekárov medzi svojimi služob­ník­mi. 21 A na­vrátil náčel­níka čašníkov do jeho úradu za čašníka, a podával po­hár do ruky fara­onovej. 22 A náčel­níka pekárov obesil, tak ako im to vyložil Jozef. 23 Ale náčel­ník čašníkov ne­pamätal na Jozefa. Ale za­budol na neho. 41. KAPITOLA