Roháček1. Mojžišova10

1. Mojžišova

Genesis

Rody synov Noachových.1 A toto sú rody synov No­achových, Sema, Chama a Jafeta, ktorým sa po po­tope narodili títo synovia. 2 Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras. 3 A synovia Gomerovi boli: Aškenaz, Rífat a Togar­ma. 4 A synovia Javánovi: Elíša, a Taršíš, Kit­tím a Do­daním. 5 Od tých­to, keď sa poroz­chodili, ob­sadené boly os­trovy národov po ich zemiach, každý podľa svoj­ho jazyka, všet­ci podľa svojich čeľadí vo svojich národoch. 6 Synovia Chamovi: Kúš, Mic­raim, Pút a Kanaán. 7 A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sab­ta, Raáma a Sab­techa. - A synovia Raámovi: Šeba a Dedan. 8 A Kúš splodil Nim­roda. Ten začal byť moc­ným hrdinom na zemi. 9 To bol hr­dina lovu pred Hos­podinom. Pre­to sa hovorí: Jako Nim­rod, hr­dina lovu pred Hos­podinom. 10 A počiat­kom jeho kráľov­stva bol Babylon, a potom Erech, Ak­kad a Kal­né v zemi Sineáre. 11 Z tej zeme vy­šiel do Assúra a vy­stavil Ninive a mes­to Rechobót a Kálach 12 i Rézen medzi Ninivem a medzi Kálachom. To je to veľké mes­to. 13 A Mic­raim splodil Lúdim, Anámim, Lehábim a Naf­tuchím, 14 Pat­rusím a Kas­luchím, od­kiaľ vy­šli Filištíni, a Kaf­torím. 15 A Kanaán splodil Sidona, svoj­ho pr­vorodeného, a Heta, 16 Jebuzeja, Amoreja a Ger­gezeja, 17 Heveja, Arakeja, a Sineja, 18 Ar­vadeja, Cemareja a Chamateja, a po­tom sa rozp­týlily čeľade Kananejov. 19 A hranica Kananejov bola od Sidona, jako ideš do Gerára, až do Gazy a od­tiaľ ako ideš do Sodomy a do Gomory, do Adny a do Cebojima až po Lašu. 20 To synovia Chamovi po svojich čeľadiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, vo svojich národoch. 21 A Semovi sa tiež narodili synovia, ot­covi všet­kých synov Héberových, staršiemu bratovi Jafetov­mu. 22 Synovia Semovi boli: Elam a As­súr, Ar­faxad, Lúd a Aram. 23 A synovia Aramovi: Úc, Chúl, Geter a Maš. 24 Po­tom Ar­faxad splodil Šélacha, a Šélach splodil Hébera. 25 A Héberovi sa narodili dvaja synovia; jed­nému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní roz­delená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán. 26 A Jok­tán splodil Al­modáda a Šálefa, Chacar­máveta a Jarecha, 27 Hadoráma, Úzala a Dik­lu, 28 Obála, Abimaéla a Šebu, 29 Ofíra, Chavilu a Jobába. Títo všet­ci boli synovi Jok­tánovi. 30 A ich byd­lis­ko bolo od Meše, jako ideš k Sefaru, vr­chu to na východ slnca. 31 Toto boli synovia Semovi po svojich čeľadiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, po svojich národoch. 32 Toto sú tedy čeľade synov No­achových po svojich rodoch, vo svojich národoch, a od tých­to sa rozšírily národy na zemi po po­tope.