EvanjelickýJób40

Jób

Boh žiada odpoveď od Jóba1 Hos­podin ďalej od­povedal Jóbovi a riekol: 2 Môže sa ohovárač hádať so Všemohúcim? Nech na to od­povie ten, kto ob­viňuje Boha! Prvá odpoveď Jóbova3 Nato Jób od­vetil Hos­podinovi a po­vedal: 4 Aj­hľa, som pri­malý, čo Ti ja môžem od­povedať? Ruku si kladiem na ús­ta. 5 Raz som hovoril, ale už ne­od­poviem; aj druhý raz - ale viac to ne­urobím. Druhá Božia reč z búrky6 Vtedy Hos­podin od­povedal Jóbovi z búr­ky a riekol: 7 Opáš si bed­rá ako stat­ný muž; pýtať sa ťa budem, a ty ma po­uč! 8 Chceš zmariť moju prav­du? Mňa chceš ob­viňovať, aby si sa ospravedl­nil? 9 Máš azda rameno ako Boh a hr­míš takým hlasom ako On? 10 Oz­dob sa, prosím, velebou a dôs­toj­nosťou, odej sa slávou a nád­herou, 11 vy­lej svoj pre­kypujúci hnev, po­zri na všet­ko po­výšené a poníž to! 12 Ob­zri si všet­ko pyšné, po­kor to, a na mies­te zdep­taj pre­vinil­cov! 13 Za­hreb ich do­kopy do zeme, uzav­ri ich na skrytom mies­te! 14 Po­tom ťa aj ja budem chváliť za to, že ti po­moh­la tvoja pravica. 15 Pred­stav si Behemóta , ktorého som utvoril ako teba! Žerie trávu ako dobytok. 16 Po­zri sa, jeho sila je v jeho bed­rách a jeho stat­nosť v jeho brušných svaloch. 17 Vy­stiera chvost ako céder, šľachy jeho stehien sú po­s­pletané; 18 jeho kos­ti sú sťa bron­zové rúry, jeho údy sú ako želez­né koly. 19 On je pr­votinou Božieho diela ; stvorený na­to, aby ov­ládal svojich druhov. 20 Lebo vr­chy mu donášajú po­travu, i všet­ky poľné zvieratá, ktoré sa tam hrajú. 21 Ležiava pod lotos­mi v skrýši tŕs­tia a močiara, 22 kryjú ho tiene lotosov, ob­klopujú ho riečne vŕby. 23 Ak je rieka i dravá, nebojí sa, je po­koj­ný, aj keď mu Jor­dán prúdi proti ús­tam. 24 Kto ho spredu chytí, alebo kto mu hákom pre­pich­ne nos? 25 Vy­tiah­neš Leviatana udicou, stiah­neš mu jazyk po­v­razom? 26 Vtiah­neš mu trs­tinový po­v­raz do noz­dier a pre­bod­neš mu čeľusť hákom? 27 Bude ťa mnoho prosiť, alebo sa ti bude nežne pri­hovárať? 28 Uzav­rie azda zmluvu s tebou, vez­meš si ho za večného ot­roka? 29 Budeš sa s ním hrať ako s vtáčaťom, uviažeš ho pre svoje dievčatá? 30 Budú sa oň jed­nať kup­ci? Roz­delia ho medzi ob­chod­níkov? 31 Pop­repichávaš mu celú kožu bodák­mi a hlavu rybár­skymi vid­licami? 32 Polož len ruku naň! Po­mys­li na boj - a viac to ne­spravíš.

EvanjelickýJób40