EvanjelickýJób12

Jób

Jóbova tretia odpoveď1 Nato sa Jób ujal slova a po­vedal: 2 Na­ozaj, vy za­stupujete ľud a s vami vy­mrie múd­rosť. 3 Aj ja mám roz­um ako vy, nie som menej­cen­ný pop­ri vás; kto by o tých veciach ne­vedel? 4 Mám byť na po­smech svojim priateľom ako ten, čo k Bohu volá, aby ho vy­slyšal? Na po­smech je spravod­livý a bez­úhon­ný. 5 Podľa mien­ky bez­pečných opo­vr­hnutie pat­rí nešťas­tiu a kop­nutie tým, ktorým sa pod­lamujú nohy. 6 Stany pus­tošiacich sú na po­koji, a v bez­pečí sú tí, čo popudzujú Boha, i ten, kto do svojej moci berie Boha. 7 No len sa opýtaj zvierat, ony ťa po­učia, a vtákov nebes­kých, a po­vedia ti, 8 alebo krovia zeme, ono ťa po­učí, i mor­ské ryby ti budú o tom rozp­rávať. 9 Kto z tých­to všet­kých ne­vie, že ruka Hos­podinova to urobila? 10 V Jeho ruke je život všet­kého tvor­stva i duch každého ľud­ského tela. 11 Či ucho ne­skúma slová tak, ako ďas­ná ochut­návajú jed­lo? 12 Len u star­cov býva múd­rosť, a dl­hý vek znamená roz­um­nosť? 13 U Boha je múd­rosť i moc, On má roz­vahu i roz­um­nosť. 14 Ak On niečo zrúca, to nik ne­vy­staví, ak nie­koho za­vrie, tomu nik ne­ot­vorí, 15 ak za­drží vody, tie vy­schnú, ak ich vy­pus­tí, vy­vrátia zem. 16 U Neho je moc a múd­rosť, Jeho je ten, čo blúdi i čo zvádza. 17 Rad­com dáva od­chádzať bosým, zo sud­cov robí bláz­nov. 18 Putá kráľov uvoľňuje a okolo drieku im pri­pína opasok. 19 Kňazom dáva od­chádzať bosým, i pev­ne stojacich pri­vádza k pádu. 20 Osvedčeným berie reč, star­com od­níma roz­vahu. 21 Na urodzených vy­lieva opo­vr­hnutie a oslabuje pás moc­ných. 22 Z tem­noty zjavuje hl­boké taj­nos­ti a na svet­lo vy­vádza, čo bolo v tieni smr­ti. 23 Rast dáva národom, aj hubí ich, pries­tor dáva národom, aj od­vádza ich preč. 24 Od­níma roz­um vod­com národov zeme a za­vádza ich na púšť bez ces­ty. 25 Tak tápu vo tme bez svet­la, blúdiť im dáva ako opil­com.

EvanjelickýJób12