EvanjelickýJób11

Jób

Cófarova prvá reč1 Nato sa Cófar Na­amát­sky ujal slova a po­vedal: 2 Či ne­od­povedať na nával slov, alebo mnoho­vrav­ný človek má mať prav­du? 3 Vari tvoje táranie umlčí mužov, a keď sa vy­smievaš, nik ťa nezahan­bí? 4 Ty vravíš: Jas­né je moje učenie, čis­tý som v Tvojich očiach. 5 Ale keby len Boh pre­hovoril a ot­voril by pery proti tebe 6 a od­halil ti tajom­stvá múd­ros­ti, lebo sú div­né na po­chopenie, po­znal by si, že ti Boh mnoho z tvojich vín pre­hliadol. 7 Či vy­stih­neš Božiu pod­statu a vy­stih­neš do­konalosť Všemohúceho? 8 Je vy­ššia ako nebesá, čo môžeš spraviť? Je hl­bšia ako pod­svetie, čo vieš o tom? 9 Podľa svojej miery je dl­hšia ako zem a širšia ako more. 10 Ak sa priženie, dá do väzenia a zvolá súd, kto Mu v tom za­bráni? 11 Veď On rozo­zná falošných ľudí. Lebo vidí ne­právosť, aj keď ne­pozoruje. 12 Aj prázd­ny človek môže prísť k roz­umu, hoci človek sa rodí ako divé os­liat­ko. 13 Ak upravíš svoje srd­ce k Bohu, vy­stieraj k Nemu dlane! 14 Ak ne­právosť máš na rukách, od­stráň ju, nedovoľ, aby v tvojom stane pre­bývala kriv­da! 15 Po­tom budeš môcť bez poškvr­ny zdvih­núť svoje čelo, budeš pev­ný a nebudeš sa báť. 16 Lebo za­bud­neš na trápenie, budeš naň spomínať ako na vodu, čo od­tiek­la. 17 Tvoj život bude jas­nejší ako poludňajší svit, aj tma ti bude ako ráno. 18 A budeš dúfať, lebo je nádej, môžeš sa ohliadať i bez­pečne spávať. 19 Keď sa uložíš, nik ťa ne­vyruší, a mnohí sa budú uchádzať o tvoju priazeň. 20 Ale oči bez­božných vy­has­nú, stratí sa ich útočis­ko a ich nádejou bude po­sled­né vy­dýc­hnutie.

EvanjelickýJób11