EvanjelickýJób35

Jób

Tretia reč Elíhúova. Božia nezávislosť od človeka1 Elíhú sa ujal slova a po­vedal: 2 Mys­líš, že je správ­ne, keď hovoríš: To je moja spravod­livosť pred Bohom? 3 Keď vravíš: Čo mi osoží, čo budem mať z toho, ak budem bez hriechu? 4 Nie­koľkými slovami od­poviem tebe, a súčas­ne tvojim priateľom. 5 Po­zri na nebo a po­zoruj, po­hliad­ni na ob­laky, ktoré sú vy­ššie než ty! 6 Ak si zhrešil, čo Mu tým spôsobíš? Ak je mnoho tvojich prie­stup­kov, čo Mu tým urobíš? 7 Ak si spravod­livý, čo Mu tým dávaš, alebo čo do­stane z tvojich rúk? 8 Tvoja bez­božnosť za­sahuje tebe rov­ného a tvoja spravod­livosť človeka. Zbožného nepomýli vo viere zemská nespravodlivosť9 Pre mnohý ú­tlak kričia o po­moc, bedákajú pre násilie veľkých. 10 No ni­kto ne­vraví: Kde je môj Boh, môj Tvor­ca, ktorý za noci nad­chýna k piesňam, 11 ktorý učí viac nás ako dravú zver, robí nás múd­rejšími ako nebes­ké vtáky. 12 Tam, kde kričia o po­moc, On ne­od­povie pre pýchu zlých ľudí. 13 Boh veru ne­vys­lyší már­nosť a Všemohúci si ju ne­všim­ne. 14 Ba keď tvr­díš, že Ho ne­vidíš, tvoj spor os­táva pred Ním, ale musíš čakať naň. 15 Teraz však, pre­tože hnev Jeho ne­tres­tá a ned­bá veľmi na prie­stupok, 16 Jób kvôli darom­nos­tiam ot­vára ús­ta a nerozum­ne mnoho vraví.

EvanjelickýJób35