EvanjelickýJób2

Jób

Druhá skúška Jóbova1 Is­tého dňa, keď prišli synovia Boží po­staviť sa pred Hos­podina, prišiel aj Satan medzi nich, aby sa po­stavil pred Hos­podina. 2 Vtedy Hos­podin po­vedal Satanovi: Od­kiaľ pri­chádzaš? On od­vetil: Z po­tuliek po zemi a z po­chôdz­ky po nej. 3 Nato Hos­podin po­vedal Satanovi: Všimol si si môj­ho sluhu Jóba? Lebo nieto na zemi jemu podob­ného bez­úhon­ného, úp­rim­ného a bohaboj­ného muža, ktorý by sa stránil zlého. A ešte sa drží svojej bez­úhon­nos­ti, hoci si ma popudil proti ne­mu, aby som ho bez príčiny nivočil. 4 Satan však Hos­podinovi od­vetil: Kožu za kožu! Človek dá za svoj život všet­ko, čo má. 5 Ale vy­stri len ruku a dot­kni sa jeho kos­tí a tela, či sa ti do očí nebude rúhať! 6 Vtedy Hos­podin po­vedal Satanovi: Aj­hľa, máš ho v rukách, len život mu za­chovaj! 7 Nato Satan od­išiel spred Hos­podina a Jóba ranil zhub­ným vredom od päty po temeno. 8 Vtedy si Jób vzal črep, aby sa ním pošk­rabal, sediac v popole. 9 Jeho žena mu po­vedala: Ešte sa držíš svojej bez­úhon­nos­ti? Rúhaj sa Bohu a zo­mri! 10 Ale on jej od­povedal: Aj ty vravíš ako nejaká bláz­nivá žena. Dob­ré prijímame od Boha, a zlé by sme ne­mali prijímať? Pri tom všet­kom sa Jób ne­preh­rešil svojimi perami. Návšteva troch priateľov u Jóba11 Keď sa traja Jóbovi priatelia do­počuli o všet­kom nešťas­tí, ktoré ho za­stih­lo, prišli každý zo svoj­ho mies­ta: Elífaz z Témánu, Bil­dad zo Šúachu a Cófar z Na­amy. Do­hovorili sa, že mu prídu vy­sloviť sús­trasť a po­tešiť ho. 12 Keď po­z­dvih­li zďaleka oči, ne­poz­nali ho a vy­puk­li v hlas­ný plač. Každý roz­tr­hol svoj plášť a smerom k nebu trúsili prach na svoje hlavy. 13 Sad­li si k Jóbovi na zem a os­tali s ním sedem dní a sedem nocí, ale ni­kto ne­prehovoril k nemu slova, lebo videli, že jeho bolesť je veľmi veľká.

EvanjelickýJób2