EvanjelickýJób21

Jób

Jób neobviňuje ľudí za svoje utrpenie1 Nato sa Jób ujal slova a po­vedal: 2 Počúvaj­te dob­re moje slovo a nech mi je to útechou z vašej strany! 3 Do­voľte mi, nech pre­hovorím, keď do­hovorím, môžete sa vy­smievať. 4 Či sa ja ponosujem ľuďom? Prečo ne­smiem byť ne­tr­pez­livý? 5 Ob­ráťte sa ku mne, užas­nite a položte si ruku na ús­ta! 6 Keď po­mys­lím na to, som v roz­pakoch, telo mi za­chvacuje hrôza. Práve hriešnikom sa často dobre vodí7 Prečo os­távajú bez­božníci nažive? Do­sahujú vy­soký vek, ba aj zbohat­nú. 8 Ich po­tom­stvo spolu s nimi pev­nie za ich života a ich výhon­ky pred ich zrakom. 9 Ich domy sú po­koj­né bez strachu a Božia palica nie je nad nimi. 10 Ich býk oplodňuje a ni­kdy ne­zlyhá, krava sa im telí a ni­kdy ne­zvrh­ne. 11 Svojich chlap­cov voľne vy­púšťajú ako ov­ce, ich deti tan­cujú. 12 Spievajú pri bub­ne a citare, veselia sa pri zvuku píšťaly. 13 Svoje dni trávia v blaho­byte a v po­koji zo­stúpia do pod­svetia. 14 Bohu však vravia: Od­stúp od nás, nech­ceme vedieť o Tvojich ces­tách! 15 Čím je Všemohúci, aby sme Mu slúžili, a čo osoží, ak budeme na Neho naliehať? 16 Či ich šťas­tie nie je v ich rukách? Rada bez­božných mi je ďaleká. Trest by mal stihnúť hriešnika osobne17 Koľkok­rát vy­has­ne svieca bez­božných a príde na nich nešťas­tie? Koľkok­rát dáva Boh záhubu za údel vo svojom hneve, 18 takže sú ako slama vo vet­re, ako pleva, ktorú vích­rica od­náša? 19 Od­kladá Boh nešťas­tie pre jeho synov? Nech jemu samému od­platí, aby si to uvedomil. 20 Nech jeho vlast­né oči uvidia jeho skazu a nech on pije z hnevu Všemohúceho. 21 Lebo čo mu záleží na jeho dome, keď je už po ňom, keď počet jeho mesiacov je už od­stri­hnutý. 22 Môže človek učiť múd­ros­ti Boha, ktorý súdi aj naj­vyššie bytos­ti? 23 Jeden umiera v pl­nej sile, cel­kom bez­starost­ne a v po­koji, 24 jeho válovy sú pl­né mlieka, jeho kos­ti na­pájané dreňou. 25 Druhý umiera so za­tr­pk­nutou dušou, lebo ne­užil blaho. 26 Spolu budú ležať v prachu a čer­vy ich po­kryjú. 27 Po­znám ja vaše myšlien­ky i zámery, čo proti mne strojíte. 28 Lebo hovoríte: Kde je dom šľach­ticov a kde je stan, v ktorom bývajú bez­božní? 29 Ne­pýtali ste sa tých, čo pre­ces­túvajú, a ne­všímali ste si ich prí­klady, 30 že zlý býva ušet­rený v deň nešťas­tia a za­chránený v deň hnevu? 31 Kto mu však do očí po­vie, ako sa správal, a kto mu od­platí, čo robil? 32 Od­nesú ho do hrobu a nad mohylou budú držať stráž. 33 Slad­ké sú mu hrudy jamy, a za ním pôj­du všet­ci ľudia, a bez­počet­ní ho už pred­išli. 34 Ako ma chcete tešiť már­nosťou? Z vašich od­povedí os­táva len klam.

EvanjelickýJób21