EvanjelickýJób26

Jób

Odmietnutie neúčinnej reči Bildadovej1 Nato sa Jób ujal slova a po­vedal: 2 Ale si len pros­pel slabému! Po­mohol si ramenu bez­moc­ného! 3 Ale si poradil múd­remu a prejavil si veľa roz­vahy! 4 Komu si pred­niesol svoje slová a čí duch to vy­chádza z teba? Veleba Božej moci5 Dolu sa chvejú tiene zo­mretých, aj vody, i to, čo žije v nich. 6 Pred Ním je ríša mŕt­vych ob­nažená a mies­to zániku ne­má zás­teru. 7 On rozp­re­strel sever nad práz­dnotou, zem za­vesil nad ničím. 8 Vody zviazal do ob­lakov a ob­lak sa pod nimi ne­pre­trh­ne. 9 Za­strel po­hľad na svoj trón, svoj ob­lak rozp­re­strel nad ním. 10 Na hladine vôd vy­značil medze až po hranice svet­la a tmy. 11 Stĺpy nebies sa otriasajú a žas­nú nad Jeho kar­haním. 12 Svojou mocou utíšil more a svojím dô­vtipom rozt­ries­kal Rahabu. 13 Jeho dychom sa roz­jas­nilo nebo, Jeho ruka pre­bod­la pr­chajúceho hada. 14 Toto sú, hľa, len okraje Jeho ciest, a len tichučké slovo sme z toho počuli. Kto však po­chopí hr­menie Jeho sily?

EvanjelickýJób26