EvanjelickýJób33

Jób

Boh nie je Jóbovým nepriateľom1 Ty však, Jób, počuj moju reč a do­praj sluchu všet­kým mojim slovám! 2 Aj­hľa, ot­voril som ús­ta, môj jazyk hovorí v mojich ús­tach. 3 Moje slová idú z úp­rim­ného srd­ca a moje pery poc­tivo vravia, čo vedia. 4 Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho ma obživuje. 5 Ak môžeš, za­vráť ma, pri­prav sa, po­stav sa predo mňa! 6 Aj­hľa, pred Bohom som ako ty, aj ja som utvorený z tej is­tej hliny. 7 Hrôza zo mňa nech ťa ne­straší a nech moja váha nedoľah­ne na teba. 8 Ty si však hovoril predo mnou, a ešte počujem zvuk tvojich slov: 9 Čis­tý som, bez prie­stup­ku, som bez­úhon­ný a viny ne­mám. 10 Ale On na­chádza zámien­ky proti mne, po­kladá ma za svoj­ho ne­priateľa. 11 Nohy mi kladie do klady, stráži všet­ky moje chod­níky. 12 V tom­to, hľa, ne­máš prav­du, musím ti to po­vedať, pre­tože Boh je väčší ako človek. 13 Prečo sa hádaš s Ním tvr­diac, že On na žiad­ne slová človeka ne­od­povedá? 14 Však Boh hovorí jed­ným spôsobom i druhým, hoci si to ne­všímajú. 15 Vo sne, v nočnom videní, keď tvr­dý spánok padá na ľudí, v driemotách na lôžku, 16 vtedy ot­vára ľuďom uši, spečaťuje im dané po­učenia, 17 aby od­vrátil človeka od toho, čo koná, a zmaril pýchu muža; 18 uchová ho pred hrobovou jamou, aby jeho život ne­prešiel do pod­svetia. 19 Bolesť ho ukázňuje na jeho lôžku a boj je v jeho kos­tiach ne­pres­taj­ne. 20 Jeho život pociťuje nechuť k chlebu a jeho duša k obľúbenej strave. 21 Telo mu chrad­ne na ne­poz­nanie a vy­čnievajú kos­ti, ktoré nebolo vidieť. 22 Jeho duša sa blíži k jame a jeho život k tým, čo prinášajú sm­rť. 23 Ak je však pri ňom an­jel, pro­stred­ník, jeden z tisícich, aby zves­toval človeku, čo je preň správ­ne, 24 vtedy sa On zmiluje nad ním a po­vie: Vy­kúp ho, aby nezos­túpil do jamy; našiel som výkup­né. 25 Jeho telo pre­kypovať bude mladist­vou silou a vráti sa do čias svojej mlados­ti. 26 Bude sa mod­liť k Bohu a On mu prejaví priazeň, s plesaním uzrie Jeho tvár. On vráti človeku jeho spravod­livosť; 27 ten za­spieva pred ľuďmi a po­vie: Zhrešil som a pre­krútil som správ­nu vec, a On mi ne­od­platil podľa mojej viny. 28 Vy­kúpil moju dušu od ces­ty do jamy a môj život môže vidieť svet­lo. 29 Toto všet­ko robieva Boh dvak­rát i trik­rát s človekom, 30 aby vrátil jeho dušu z jamy, aby mu svietilo svet­lo života. 31 Dávaj po­zor, Jób, po­slúch­ni ma! Ty mlč, ja budem hovoriť. 32 Ak máš slová, od­povedz mi, vy­rozp­rávaj sa, rád by som bol, keby si bol v práve. 33 Ak ne­máš, počúvaj ma. Mlč! Budem ťa učiť múd­ros­ti.

EvanjelickýJób33