EvanjelickýJób5

Jób

1 Volaj len, či ti kto od­povie; na koho zo svätých sa ob­rátiš? 2 Bláz­na za­bíja vlast­ná mr­zutosť a hlupáka usmr­cuje náruživosť. 3 Videl som bláz­na korene púšťať, ale zrazu sprách­nivel jeho príbytok. 4 Jeho deti sú ďaleko od spásy, rozd­lávené sú v bráne bez zá­chran­cu. 5 Čo si oni zožali, hlad­ný poje, po­vyberá to aj z tŕnia, a smäd­ný bude dych­tiť po ich bohat­stve. 6 Lebo nešťas­tie ne­vyras­tá z prachu a trápenie ne­vyk­líči z pôdy. 7 Človek sa rodí pre trápenie, ako is­kry vzlietajú voz­výš. 8 Ja by som však hľadal Boha, svoju vec by som pred­ložil Bohu, 9 ktorý ne­vys­pytateľne koná veľké veci, div­né skut­ky, ktorým počtu niet; 10 ktorý dáva dážď na po­vrch zeme a vodu zo­siela na stráne, 11 aby níz­kych po­stavil vy­soko, takže tí, čo smútia, zdvi­hnutí sú k spáse. 12 On marí myšlien­ky chyt­rákov, takže ich ruky ne­majú ús­pech; 13 On chytá múd­rych v ich chyt­rác­tve, takže sa rada záker­ných pre­padá. 14 Vo dne sa stretajú s tem­notou a za polud­nia tápu ako v noci. 15 Ale bied­neho chráni pred mečom a chudob­ného pred rukou moc­ného. 16 Tak­to sa slabému do­stáva nádeje, ale pre­vrátenosť musí za­vrieť ús­ta. 17 Blaho­slavený človek, ktorého Boh kar­há; ne­pohŕdaj teda kázňou Všemoc­ného. 18 Lebo On raní, On aj ob­väzuje, On udiera, ale Jeho ruky aj liečia. 19 Zo šies­tich súžení ťa vy­trh­ne, v sied­mich sa ťa nedot­kne nešťas­tie. 20 Počas hladu ťa vy­kúpi zo smr­ti a počas voj­ny z do­sahu meča. 21 Ukrytý budeš pred bičom jazyka, ne­musíš sa báť skazy, keď príde. 22 Vy­smeješ sa skaze i hladomoru, nebudeš sa báť ani divej zveri. 23 Zmluvu budeš mať s poľným kamením, a divá zver sa s tebou spriatelí. 24 Spoz­náš, že tvoj stan je bez­pečný. Keď pre­zrieš svoj príbytok, chybu v ňom nenáj­deš. 25 Spoz­náš, že množí sa tvoje semeno a tvoje po­tom­stvo ako poľná byľ. 26 V pl­nej zrelos­ti voj­deš do hrobu, ako sa hromadia snopy v pravý čas. 27 Vidíš, toto sme zis­tili, tak je to; po­slúch­ni a uvedom si to.

EvanjelickýJób5