RoháčekEzechiel32

Ezechiel

Trúchlospev nad faraonom, drakom: meč babylonského kráľa prijde na neho.1 A zase bolo dvanás­teho roku, dvanás­teho mesiaca, pr­vého dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, po­z­dvih­ni trúch­lo­spev nad fara­onom, egypt­ským kráľom, a po­vieš mu: podobal si sa mladému ľvovi národov, ale ty si bol ako drak v moriach, vy­noroval si sa vo svojich riekach, mútil si vody svojimi nohami a šliapal si ich rieky. 3 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ale rozo­striem na teba svoju sieť shromaždením mnohých národov, a vy­tiah­nu ťa v mojom vleku. 4 A hodím ťa na zem, na šíre pole ťa šmarím a učiním to, že budú bývať na tebe všelijakí vtáci nebes­kí a na­sýtim tebou zver celej zeme. 5 Dám tvoje telo na vr­chy a vy­pl­ním doliny hromadou tvojich mŕt­vol 6 a na­pojím zem, v ktorej plávaš, tvojou kr­vou až po vr­chy, takže sa i potoky na­pl­nia tebou. 7 A v tom, keď ťa vy­hasím, za­kryjem nebesia a ob­lečiem ich hviez­dy v čier­no; sl­n­ce za­kryjem hus­tým ob­lakom, a mesiac nedá svietiť svoj­mu svet­lu; 8 všet­ky svetel­né telesá na nebi po­kryjem pre teba v čier­no a dám tmu na tvoju zem, hovorí Pán Hos­podin. 9 A strápim srd­ce mnohých národov, keď zanesiem z­vesť o tvojom skrúšení medzi národy, do zemí, ktorých si ne­znal. 10 A učiním to, aby sa desily nad tebou mnohé národy, a ich kráľovia sa budú náram­ne hroziť nad tebou, keď budem šer­movať svojím mečom pred ich tvárou, a budú sa triasť každú chvíľu, každý za svoj život, v deň tvoj­ho pádu. 11 Lebo tak­to hovorí Pán Hos­podin: Meč babylon­ského kráľa prij­de na teba. 12 Mečami udat­ných porazím tvoje množs­tvo; ukrut­ní z národov sú všet­ci, koľko ich je a zkazia pýchu Egyp­ta, a bude za­hladené všet­ko jeho množs­tvo. 13 A vy­hubím každé jeho hovädo spop­ri mnohých vôd, a nebude ich viacej mútiť noha človeka, ani ich nebude mútiť kopyto hoväda. 14 Vtedy spôsobím to, aby opad­ly ich vody a ich rieky tiek­ly jako olej, hovorí Pán Hos­podin, 15 keď ob­rátim Egypt­skú zem na pus­tinu a púšť, na zem, vyp­ráz­dnenú z jej pl­nos­ti, keď zbijem všet­kých tých, ktorí bývajú v nej, a zvedia, že ja som Hospodin. 16 To je trúch­lo­spev, ktorý budú spievať nariekajúc; dcéry národov ho budú spievať nariekajúc; nad Egyp­tom i nad všet­kým jeho množs­tvom ho budú spievať nariekajúc, hovorí Pán Hos­podin. Ďaľší nárek nad Egyptom, bude ležať medzi inými ukrutníkmi.17 A bolo dvanás­teho roku, pät­nás­teho dňa toho mesiaca, že stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 18 Synu človeka, nariekaj nad množs­tvom Egyp­ta a svrh­ni ho dolu, aj on, Egypt, i dcéry sláv­nych národov, do spod­ku zeme s tými, ktorí so­stupujú do jamy. 19 Nad koho si ty krás­nejší? Sos­túp a polož sa ležať s ne­ob­rezanými! 20 Pad­nú medzi po­bitými od meča; meč je daný; vlečte ho i všet­ky jeho množs­tvá! 21 Budú mu hovoriť najsilnejší z hrdinov zp­ro­stred pek­la s tými, ktorí mu po­máhali: Sos­túpili, ležia ne­ob­rezan­ci, po­bití mečom. 22 Tam je Assúr i všet­ko jeho shromaždenie; jeho hroby vôkol neho; všet­ci pobití, pad­li od meča, 23 ktorého hroby sú dané v naj­zad­nejších kútoch jamy, a jeho shromaždenie je vôkol jeho po­hrobišťa, všet­ci po­bití, pad­lí od meča, ktorí púšťali strach v zemi živých. 24 Tam je Élam i všet­ko jeho množs­tvo vôkol jeho po­hrobišťa, všet­ko po­bití, pad­lí od meča, ktorí sos­túpili ne­ob­rezaní do spod­ku zeme, ktorí púšťali svoj strach v zemi živých, a ne­sú svoju po­tupu s tými, ktorí so­stupujú do jamy. 25 Medzi po­bitými mu dali ležis­ko so všet­kým jeho množs­tvom; jeho hroby vôkol neho, vôkol jeho kráľa, všetko ne­ob­rezan­ci, po­bití mečom, lebo ich strach sa púšťal v zemi živých, a tak ne­sú svoju po­tupu s tými, ktorí so­stupujú do jamy; medzi po­bitých je daný. 26 Tam je Mešech, Túbal i všet­ko jeho množs­tvo, jeho hroby vôkol neho, všet­ko ne­ob­rezan­ci, po­bití mečom, pre­tože púšťali svoj strach v zemi živých. 27 A nebudú ležať s hr­dinami, pad­lými z ne­ob­rezan­cov, ktorí sos­túpili do pek­la so svojimi vojen­nými nás­trojami, a dali svoje meče pod svoje hlavy, a tak je ich ne­právosť na ich kos­tiach, pre­tože boli postrachom hr­dinov v zemi živých. 28 Ale ty budeš skrúšený medzi ne­ob­rezan­cami a budeš ležať s po­bitými od meča. 29 Tam je Edom, jeho kráľovia i všet­ky jeho kniežatá, ktorí sú vydaní aj so svojím hr­din­stvom, aby boli jed­no s po­bitými od meča; ležia s ne­ob­rezan­cami a s tými, ktorí so­stupujú do jamy. 30 Tam kniežatá severa, všet­ky, koľko ich bolo, i všet­ci Sidon­ci, ktorí sos­túpili s po­bitými, so svojím strachom han­biac sa za svoje hr­din­stvo a budú ležať, ne­ob­rezan­ci, s po­bitými od meča a ponesú svoju po­tupu s tými, ktorí so­stupujú do jamy. 31 Tých uvidí fara­on a po­teší sa i so všet­kým svojím množs­tvom; mečom po­bití budú faraon i všet­ko jeho voj­sko, hovorí Pán Hos­podin, 32 pre­tože som bol pus­til jeho strach v zemi živých, a tak bude položený ležať medzi ne­ob­rezan­cami s po­bitými od meča, fara­on i všet­ko jeho množs­tvo, hovorí Pán Hos­podin.

RoháčekEzechiel32