RoháčekEzechiel25

Ezechiel

Škodoradosť synov Ammonových bude pomstená.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, ob­ráť svoju tvár proti synom Am­monovým a prorokuj proti nim. 3 A po­vieš synom Am­monovým: Počuj­te slovo Pána Hos­podina! Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ty, zem Am­monova, preto, že hovoríš: Aha! o mojej svätyni, že je poškvr­nená, a o zemi Iz­raelovej, že je spus­tošená, a o dome Júdovom, že od­išli do zajatia, 4 pre­to hľa, vy­dám ťa synom východu za državie a roz­bytujú v tebe svoje ohrady a po­stavia v tebe svoje príbyt­ky; oni budú jesť tvoje ovocie a oni budú piť tvoje mlieko. 5 A vydám mes­to Rabbu za pas­tvis­ko veľb­lúdov a obyd­lia synov Am­monových za ležište drob­ného stáda, a zviete, že ja som Hospodin. 6 Lebo tak­to hovorí Pán Hos­podin: Pre­to, že si tlies­kal rukou a dúpal nohou a radoval si sa s celým svojím opov­ržením v duši nad zemou Iz­raelovou, 7 pre­to hľa, vy­striem na teba svoju ruku a dám ťa za lúpež národom a vy­plienim ťa zpomedzi ľudí a vy­hubím ťa zpomedzi zemí, za­hladím ťa, a tak zvieš, že ja som Hospodin. 8 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Pre­to, že hovorí Moáb a Seir: Hľa, dom Júdov je ako všet­ky iné národy, 9 pre­to hľa, ot­vorím bok Moábov od jeho miest, odtiaľ, kde sú jeho mes­tá, od jeho kon­ca, roz­košnú zem Bét-haješimóta, Bál­me­ona a Kir­jatai­ma, 10 synom východu na synov Am­monových a dám ju do državia, aby sa ne­spomínalo na synov Am­monových medzi národami. 11 A vy­konám súdy aj na Moábovi, a zvedia, že ja som Hospodin. Pomsta Edomovi za jeho pomstu.12 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Pre­to, že sa Edom ukrut­ne po­mstil domu Júdov­mu a pre­vinili sa veľmi a vy­pom­stili sa na nich, 13 pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Vy­striem svoju ruku i na Edoma a vy­plienim z neho človeka i hovädo a ob­rátim ho v pus­tinu od Témana, a do Dedána popadajú mečom. 14 A dám svoju po­mstu na Edoma rukou svoj­ho ľudu Iz­raela, a vy­konajú na Edomovi podľa môj­ho hnevu a podľa mojej prch­livos­ti, a po­znajú moju po­mstu, hovorí Pán Hos­podin. Pomsta Filištínom, Keréťanom, za ich pomstu.15 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Pre­to, že Filištíni robili v po­mste a po­mstili sa krute s opov­ržením v duši, aby zkazili vo večnom ne­priateľs­tve, 16 pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, vy­striem svoju ruku na Filištínov a vy­plienim Keréťanov a vy­hubím ostatok po­brežia mora 17 a vy­konám na nich m­nohonásob­nú pomstu veľkú káraniami prch­livého hnevu, a zvedia, že ja som Hospodin, keď položím na nich svoju po­mstu.

RoháčekEzechiel25