RoháčekEzechiel11

Ezechiel

Dvadsaťpäť zvodcov. Hrniec s mäsom.1 A Duch ma vy­z­dvihol a za­viedol ma k východ­nej bráne domu Hos­podinov­ho, ktorá je ob­rátená na východ, a hľa, pri vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov, medzi ktorými som videl Jazaniáša, syna Az­zúrov­ho, a Pelatiáša, syna Benai­ášov­ho, kniežatá ľudu. 2 A riekol mi: Synu človeka, toto tí mužovia, ktorí vy­mýšľajú ne­právosť a ktorí dávajú zlú radu v tom­to mes­te, 3 ktorí hovoria: Ne­staväť v blízkom čase domy; ono je hrncom, a my s­me mäsom. 4 Pre­to prorokuj proti nim, prorokuj, synu človeka! 5 A pripadol na mňa Duch Hos­podinov a riekol mi: Po­vedz: Tak­to hovorí Hos­podin: Tak hovoríte, dome Iz­raelov, a vašu myseľ, to, čo vy­stupuje vo vašom duchu, ja znám. 6 Na­množili ste svojich po­bitých v tom­to mes­te a na­pl­nili ste jeho ulice skolenými. 7 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Vaši po­bití, ktorých ste pobili a nahromadili v jeho strede, tí tým mäsom, a ono hr­n­com, ale vás vy­vedú z neho. 8 Bojíte sa meča, a meč uvediem na vás, hovorí Pán Hos­podin. 9 A vy­vediem vás zp­ro­stred neho a dám vás do ruky cudzozem­cov a vy­konám na vás súdy. 10 Od meča pad­nete; na po­medzí Iz­raelovom vás budem súdiť, a zviete, že ja som Hospodin. 11 Ono vám nebude hr­n­com, aby ste vy boli pro­stred neho mäsom; na po­medzí Iz­raelovom vás budem súdiť. 12 A zviete, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste nečinili mojich súdov, ale ste robili podľa súdov po­hanov, ktorí vôkol vás. 13 A stalo sa, keď som prorokoval, že Pelatiáš, syn Benai­ášov, zo­mrel. Vtedy som padol na svoju tvár a skríkol som veľkým hlasom a po­vedal som: Ach, Pane, Hos­podine, činíš koniec ostat­ku Iz­raelov­mu! Milostivé zasľúbenie o navrátení ostatkov o novom duchu a o novom srdci.14 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 15 Synu človeka, tvoji bratia, tvoji bratia, mužovia tvoj­ho výkup­ného p­ríbuzen­stva sú to, a celý dom Iz­raelov, všet­ci, ktorým vraveli obyvatelia Jeruzalema: Vzdiaľte sa od Hos­podina! Nám je daná táto zem do dedičs­tva. 16 Pre­to po­vedz: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Keď som ich aj zahnal ďaleko medzi národy a keď som ich aj rozptýlil do rôz­nych zemí, ale im budem svätyňou za krátky čas v zemiach, do ktorých prišli. 17 Pre­to po­vedz: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: A shromaždím vás z národov a soberiem vás zo zemí, do ktorých ste rozp­týlení, a dám vám zem Iz­raelovu. 18 A voj­dú ta a od­pracú z nej všet­ky jej mrz­kos­ti a všet­ky jej ohav­nos­ti. 19 A dám im jed­no srd­ce a nového ducha dám do vášho vnút­ra, od­stránim kamen­né srd­ce z ich tela a dám im srd­ce z mäsa, 20 aby chodili v mojich ustanoveniach a os­tríhali moje súdy a činili ich. A tak mi budú ľudom, a ja im budem Bohom. 21 Ale čo do tých, ktorých srd­ce chodí za ich mrz­kosťami a za ich ohav­nosťami, tých ces­tu dám na ich hlavu, hovorí Pán Hos­podin. Sláva Hospodinova vystúpila hore; prorok prenesený do Chaldejska.22 A cherubi zdvih­li svoje krýd­la, a kolesá ­vznies­ly sa popri nich a sláva Boha Iz­raelov­ho nad nimi shora. 23 A sláva Hos­podinova vy­stúpila hore zponad pro­stred­ku mes­ta a za­stála na vr­chu, ktorý je od východu mes­ta. 24 Potom ma vy­z­dvihol Duch a do­viedol ma zase do Chal­dej­ska k zajatým vo videní, v Duchu Božom. A tak od­išlo hore odo mňa videnie, ktoré som videl. 25 A hovoril som zajatým všet­ky slová a veci Hospodinove, ktoré mi ukázal.

RoháčekEzechiel11