RoháčekEzechiel13

Ezechiel

Proti falošným prorokom.1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, prorokuj proti prorokom Iz­raelovým, ktorí prorokujú, a po­vieš prorokom, p­rorokujúcim zo svoj­ho srd­ca: Počuj­te slovo Hos­podinovo! 3 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Beda bláz­nivým prorokom, ktorí idú za svojím duchom a p­rorokujú bez toho, že by boli niečo videli. 4 Jako líšky v spus­tošených mies­tach sú tvoji proroci, Iz­raelu! 5 Ne­vys­túpili ste hore k trh­linám ani ste ne­po­stavili ohrady vôkol domu Iz­raelov­ho, aby s­te obstáli v boji v deň Hos­podinov. 6 Vídajú már­nosť a veštia lož, ktorí hovoria: Hos­podin hovorí, a Hos­podin ich ne­pos­lal, a robia nádej, že po­stavia slovo. 7 Či azda ne­vídavate már­neho videnia a nehovoríte lživého veštenia? A hovoríte: Hos­podin hovorí. A ja som nehovoril. 8 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Pre­to, že hovoríte már­nosť a vídate lož, pre­to hľa, ja som proti vám, hovorí Pán Hos­podin. 9 A tak bude moja ruka proti prorokom, ktorí vídajú már­nosť a veštia lož. Nebudú v rade môj­ho ľudu, ani nebudú za­písaní v popise domu Iz­raelov­ho ani ne­voj­dú do zeme Iz­raelovej. A zviete, že ja som Pán Hos­podin. 10 Pre­to, a tedy pre­to, že uvied­li môj ľud do bludu hovoriac: Po­koj, kým nieto po­koja. A keď on stavia h­linenú stenu, oni, hľa, ju za­tierajú ničom­ným mazom. 11 Po­vedz tým na­tieračom bez­cen­ného mazu, že opad­ne. Prij­de za­plavujúci lejak, a vy, kamene krupobitia, pad­nete, a vy­rúti sa búr­livý vietor! 12 A hľa, stena pad­ne. Či vám azda ne­povedia: No, kdeže je maz, ktorým ste boli omazali? 13 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Učiním to, že sa vy­rúti búr­livý vietor v mojej prch­livos­ti, a za­plavujúci lejak prij­de v mojom hneve a kamene krupobitia v prch­livos­ti na ú­pl­nú zkazu. 14 A roz­váľam stenu, ktorú ste omazali ničom­ným mazom, a po­valím ju na zem, takže bude od­krytý jej zá­klad. A pad­ne Jeruzalem, a po­hyniete v jeho strede a zviete, že ja som Hospodin. 15 A do­konám svoju prch­livosť na stene i na tých, ktorí ju za­tierajú mazom, a po­viem vám: Niet steny, a niet ani tých, ktorí ju za­tierali, 16 prorokov Iz­raelových, ktorí prorokovali Jeruzalemu a ktorí mu vídavali videnie po­koja, kým nebolo pokoja, hovorí Pán Hos­podin. Proti falošným prorokyniam.17 A ty, synu človeka, ob­ráť svoju tvár k dcéram svoj­ho ľudu, ktoré prorokujú zo svoj­ho srd­ca, a prorokuj proti nim. 18 A po­vieš: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Beda tým, ktoré sošívajú ob­väz­ky na všet­ky kĺby rúk a robia čapice na hlavu každej po­stavy, aby lovily duše. Či budete loviť duše môj­ho ľudu a živiť svoje duše? 19 A znes­väcujete mňa u môj­ho ľudu za nejakú hr­sť jačmeňa a za nejaký kus chleba usmr­cujúc duše, ktoré by ne­maly zo­mrieť, a za­chovávajúc pri živote duše, ktoré ne­majú žiť, svojím luhaním môj­mu ľudu, ktorý počúva lož. 20 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, ja p­rij­dem na vaše ob­väz­ky, do ktorých lovíte duše, aby lietaly. A roz­tr­hám ich, a str­hám s vašich ramien a pre­pus­tím duše, duše, ktoré lovíte, aby lietaly do záhuby. 21 A roz­tr­hám i vaše čapice a vy­trh­nem svoj ľud z vašej ruky, a nebudú viacej vo vašej ruke za lov, a zviete, že ja som Hospodin. 22 Pre­to, že trápite srd­ce spraved­livého lžou, kým som mu ja ne­spôsobil boles­ti, a že po­silňujete ruky bez­božného, aby sa ne­vrátil so svojej zlej ces­ty za­chrániť svoj život, 23 pre­to nebudete vídať már­nos­ti ani nebudete viacej veštiť, ale vy­trh­nem svoj ľud z vašej ruky, a zviete, že ja som Hospodin.

RoháčekEzechiel13